Доставки - 409573-2018

20/09/2018    S181

България-София: Касети с тонер

2018/S 181-409573

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Росица Велкова-Желева — заместник-министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.minfin.bg/bg/procurement/182
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Евгения Такева — държавен експерт в дирекция ЦВОП
Електронна поща: e.takeva@minfin.bg
Телефон: +359 98592489
Факс: +359 98592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/182
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ с 6 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“.

Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/.

Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в съответните образци на ценова оферта в СЕВОП.

Поръчката се състои от 6 (шест) обособени позиции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 500 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши „Самсунг“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

София и страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от възложителя в съответния образец на ценова оферта за обособена позиция № 1 в СЕВОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка „Ейч Пи“ и бивши „Самсунг“. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в образеца на ценова оферта за обособена позиция № 1 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г. възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

София и страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

По обособена позиция № 2 ще бъдат доставяни оригинални касети с тонер, барабани и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother („Брадър“) и Canon („Канон“). Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от възложителя в съответния образец на ценова оферта в СЕВОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, са представени в образеца на ценова оферта по обособена позиция № 2 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г. възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

София и страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от възложителя в съответния образец на ценова оферта за обособена позиция № 3 в СЕВОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка „Лексмарк“. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в образеца на ценова оферта за обособена позиция № 3 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г. възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

София и страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от възложителя в съответния образец на ценова оферта за обособена позиция № 4 в СЕВОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка „Ксерокс“. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в образеца на ценова оферта за обособена позиция № 4 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г. възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

София и страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

По обособена позиция № 5 ще бъдат доставяни консумативи за печат за копирни и печатащи устройства със следните търговски марки: Konica (Коника), Kyocera (Киосера), DELL (Дел), Epson (Епсън), Oki (Оки), Panasonic (Панасоник), Rex-Rotary&Ricoh (Рекс-Ротари и Рико), SHARP (Шарп) и Toshiba (Тошиба). Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от възложителя в съответния образец на ценово предложение в СЕВОП, включително да съответстват на посочените марки и модели копирни и печатащи устройства.

Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в образеца на ценово предложение по лот 5 в СЕВОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г. възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

София и страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предлаганите консумативи по тази обособена позиция трябва да са съвместими (неоригинални) и да са произведени за конкретните марки и модели копирни и печатащи устройства, посочени в образеца на ценова оферта по обособена позиция № 6 в СЕВОП. Списък и описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, са представени в образеца на ценова оферта в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката се провежда електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/.

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г. възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва общо за последните 3 финансови години да е реализирал минимален общ оборот в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства, както следва:

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По обособени позиции, както следва:

— обособена позиция 1 — 1 500 000 BGN (един милион и петстотин хиляди лева),

— обособена позиция 2 — 300 000 BGN (триста хиляди лева),

— обособена позиция 3 — 600 000 BGN (шестстотин хиляди лева),

— обособена позиция 4 — 300 000 BGN (триста хиляди лева),

— обособена позиция 5 – 300 000 BGN (триста хиляди лева),

— обособена позиция 6 — 150 000 BGN (сто и петдесет хиляди лева).

Когато участникът подава оферта за повече от 1 обособена позиция, той следва да е реализирал минимален общ оборот, по-голям или равен на сбора от изискващия се за съответните обособени позиции, за които кандидатства.

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва горния критерий, възложителят ще приеме документи съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗОП, както и хипервръзка към публични регистри, където биха могли да бъдат установени декларираните обстоятелства.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил 1 или повече дейности, различни за всяка обособена позиция, за която кандидатства, с обем минимум съответния брой доставени артикули, посочен по-долу, общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата с предмет, както следва:

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За обособена позиция № 1 — предмет — доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка „Ейч Пи“ и бивши „Самсунг“ — минимум 300 артикула.

За обособена позиция № 2 — предмет — доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марки „Брадър“ и „Канон“ — минимум 200 артикула.

За обособена позиция № 3 — предмет — доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка „Лексмарк“ — минимум 100 артикула.

За обособена позиция № 4 — предмет — доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка „Ксерокс“ — минимум 200 артикула.

За обособена позиция № 5 — предмет — доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с различни марки: „Коника“, „Киосера“, „Дел“, „Епсън“, „Оки“, „Панасоник“, „Рекс-Ротари и Рико“, „Шарп“ и „Тошиба“ — минимум 300 артикула.

За обособена позиция № 6 — предмет — доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат — минимум 300 артикула.

При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва горния критерий, възложителят ще приеме протоколи, референции и др., както и хипервръзка към публичен регистър. За изпълнена дейност възложителят ще приеме такава доставка, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 5:

Участникът следва да разполага с оторизация от производители или официални представители на съответните марки копирни и печатащи устройства, удостоверяваща, че участникът има правото да продава на територията на Р БЪЛГАРИЯ към датата, определена като краен срок за подаване на оферти, оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства със съответните марки, както и че предложените от участника консумативи с тази марка/тези марки са оригинални, нови, неупотребявани, нерециклирани и се оферират, продават и доставят с оригинална гаранция на вносителя.

Възложителят ще изиска представяне на оторизационни писма от избраните изпълнители към датата на сключване на рамковото споразумение. В оторизационните писма трябва да са посочени всички артикули със съответната марка от ценовия образец по об. поз. №№ 1—5. Също така в оторизационните писма трябва да е упоменато още, че участникът има това право за 24-месечния срок на изпълнение на РС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 3
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/10/2018
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/10/2018
Местно време: 11:00
Място:

Електронно в СЕВОП

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Електронно в СЕВОП

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата:

1. по чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП;

2. по чл. 55, ал. 1 т. 1—3 от ЗОП;

3. по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС;

4. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

5. който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник.

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7, ал. 2 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/09/2018