Forniture - 409654-2018

20/09/2018    S181    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Pszczyna: Elettricità

2018/S 181-409654

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie
Indirizzo postale: ul. Antesa 11
Città: Pszczyna
Codice NUTS: PL POLSKA
Codice postale: 43-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: Jolanta Sojka
E-mail: zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl
Tel.: +48 322148301
Fax: +48 322148302

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.szpital.powiat.pszczyna.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.szpital.powiat.pszczyna.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Sp. z o.o.
I.5)Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zakup energii elektrycznej dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie

Numero di riferimento: ZP/SP/15/2018
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącą Szpital Powiatowy w Pszczynie ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna. Dostawa energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1148) oraz aktów wykonawczych do ustawy. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów technicznych stanowi załącznik numer 1 do SIWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22 Śląskie
Luogo principale di esecuzione:

ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, POLSKA.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącą Szpital Powiatowy w Pszczynie ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna. Dostawa energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1148) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Wykaz punktów poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów technicznych stanowi załącznik numer 1 do SIWZ.

2. Szacunkowe zużycie energii dla budynków podanych w w/w załączniku w okresie od 1.12.2018 r. do 30.11.2021 r. wynosi 3 780 MWh łącznie.

3. Szacunkowa ilość zamawianej energii podana w załączniku nr 2 do SIWZ ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej maksymalnej ilości energii.

Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

4. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przyszłej Umowy.

Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w załączniku do umowy nr 1 do SIWZ.

Koszty wynikające z dokonywania bilansowania winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie energii elektrycznej podanej w formularzu ofertowym.

5. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.

6. Dostawca energii zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, posiadać generalną umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektów Zamawiającego.

7. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Oświadczenia Wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 3, aktualnie obowiązującej oraz ważnej w okresie trwania umowy koncesji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1148) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - załącznik nr 6

Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 7

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5; odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie ze wzorem umowy

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/10/2018
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/10/2018
Ora locale: 10:30
Luogo:

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna - Dział Zamówień Publicznych, POLSKA.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 22 000,00 PLN, (dwadzieścia dwa tysiące 00/100.)

Ostateczny termin wniesienia wadium upływa dnia 30.10.2018 r. o godz. 10:00. 3. Zamawiający na podstawie art. 24aa uPzp dokona oceny ofert w oparciu o kryterium o którym mowa w ust. 1, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, e-mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadząca Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna jest Pan Wojciech Żołnierczyk, kontakt: adres e-mail: informatyk@szpital.pszczyna.pl; telefon: 32 214 83 00; c) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

ZP-SP/15/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

d) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”

e) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio osób fizycznych dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osób fizycznych dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania

W odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub

Z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych dotyczących narusza przepisy RODO;

i) Wykonawcy nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/09/2018