Marché de travaux - 409655-2019

30/08/2019    S167

België-Brussel: Werkzaamheden voor spoorseinen

2019/S 167-409655

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrabel – Directie Build
Nationaal identificatienummer: 0869.763.267_246
Postadres: Marcel Broodthaersplein 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
Contactpersoon: Tuc Rail nv
E-mail: ppcell@tucrail.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350627

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TR381304 – Signalisatie en VVDK: Buizingen-Halle-Lembeek-Tubize – PLP renewals – seininrichting en kabelwerken

Referentienummer: I-Build-TR381304-F06_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234115 Werkzaamheden voor spoorseinen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Signalisatie en VVDK: Buizingen-Halle-Lembeek-Tubize – PLP renewals –seininrichting en kabelwerken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 12 835 300.04 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Halle/Brussel-Zuid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit de vervanging van de bestaande seininrichtingen van PTAR technologie door nieuwe inrichtingen met PLP technologie voor een deel van de installatie van Halle, opgenomen in de post van Brussel-Zuid:

— uitvoering van sokkels van keten voor PLP vooraf uitgeruste keten,

— uitvoering van het kabeltracé (sleuven, doorsteek onder spoor, kabelladders, steunen [...]),

— plaatsen en aansluiten van nieuwe seinen,

— plaatsen en aansluiten van nieuwe spoortoestellen (bakens, krokodillen, spoorstroomkringen, assentellers, aftakdozen en -kasten, [...]),

— uitvoering van werken voor het plaatsen van TBL1+ bakens,

— plaatsen en aansluiten van het netwerk glasvezel signalisatie in algemene de zone,

— het plaatsen van nieuwe 1 kV kabels voor het voeden van de nieuwe keten en het plaatsen van stuurkabels tussen de keten en de VCAW kasten,

— vervangen van de bestaande metalen VCAW,

— demontage van de buitendienstgestelde installaties,

— andere ECFM werken volgens de hoofdlijnen van werken CSC 4.10 die aan dit bestek zijn gehecht.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 090-204869
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Strukton Rail
Nationaal identificatienummer: BE0468522272
Postadres: Burgemeester Maenhautstraat 64
Plaats: Merelbeke
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9820
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cofely Fabricom
Nationaal identificatienummer: BE0425702910
Postadres: Simon Bolivarlaan 254
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 835 300.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/08/2019