Varer - 409680-2019

30/08/2019    S167    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Skørping: Varmepumper

2019/S 167-409680

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
PlanEnergi
74038212
Jyllandsgade 1
Skørping
9520
Danmark
Kontaktperson: Lisa Blenstrup Pallisgaard
Telefon: +45 96820400
E-mail: lbp@planenergi.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112514837.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.planenergi.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/112514837.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/112514837.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prækvalifikation til udbud på luftvarmepumpe til Dronninglund Fjernvarme

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42511110
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dronninglund Fjernvarme ønsker at etablere en eldrevet varmepumpe. Det planlagte varmepumpeanlæg skal primært udnytte udeluft som varmekilde, men også kunne køle på damvarmelageret, når dette er fordelagtigt. Varmepumpen skal indgå som varmeproduktionsenhed sammen med værkets øvrige enheder på det nuværende anlæg i Lunderbjerg.

Tryk her https://permalink.mercell.com/112514837.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det nuværende anlæg i Lunderbjerg består af 4 hovedelementer:

Solvarmeanlæg, med et samlet areal på 37 500 m2 og en årlig varmeproduktion på 18 000 MWh (10 000 MWh i sommerperioden).

Damvarmelager, på 60 000 m3 og en varmeleverance på 7 000 MWh i vinterhalvåret (inkl. solfangere).

En transmissionsledning på 2,8 km til byen (kedelcentralen på Søndervangsvej) med en maksimal kapacitet på 160 m3/h, svarende til ca. 6 MW.

En blandekreds, som kan levere vand ved en vilkårlig temperatur mellem temperaturen i hhv. "top" og "midt" af damvarmelageret i sommerperioden, for at begrænse fremløbstemperaturen i transmissionsledningen til ca. 75 oC.

Varmepumpen skal som udgangspunkt kun anvendes i vinterhalvåret fra oktober til maj, og opføres i en ny bygning i tilknytning til den nuværende teknikbygning ved damvarmelageret. Dronninglund Fjernvarme etablerer selv den nye teknikbygning. Kølegården med luftlølerer for den nye varmepumpe placeres umiddelbart nord for damvarmelageret, ca. 10 m over bygningsniveau. Kondensvand ledes til nedsivningsbassin vest for damvarmelageret. Alt dette er lokaliseret på Lunderbjerg 6A, 9330 Dronninglund.

Projektet udbydes som et funktionsudbud i følgende entrepriser:

Varmepumpeenterprise, herunder tilhørende maskininstallationer, el og styring - Totalentreprise

- Bygningsarbejder - Bygherreleverance,

- El-forsyning- og styringsenterprise - Bygherreleverance,

- Da bygnings- og styringsenterprisen er bygherreleverancer, skal det forventes at der koordineres med bygherren igennem hele varmepumpeentreprisen.

Brønderslev Kommune har besluttet at projektet ikke kræver en VVM-tilladelse. Ligeledes er projektet godkendt iht. Varmeforsyningsloven.

Det komplette varmepumpeanlæg skal designes med henblik på høj kvalitet, høj effektivitet, lang levetid, lavt støjniveau og mange driftstimer i vinterhalvåret.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Anlæggets kvalitet, driftssikkerhed og opbygning, herunder enkel vedligeholdelse / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Opbygning af serviceorganisation og garantiperiode / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Totaløkonomi / Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 12/11/2019
Slut: 16/10/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen blandt de konditionsmæssige ansøgere vil ske på baggrund af en helhedsvurdering af det af tilbudsgiverens fremlagte materiale i afsnit 2.3.5.2 (teknisk og faglige formåen).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Merpris for at kunne udnytte energioptagerne/fordamperne til bortkøling af overskudsvarme fra

Solvarmeanlægget i perioder, hvor varmepumpen ikke kører;

2) Merpris for etablering af selvstændige tørkølere til bortkøling af overskudsvarme fra solvarmeanlægget;

3) Merpris for etablering af mulighed for efteropvarmning af fjernvarmevandet med gaskedel som anvist i dette Udbud;

4) Såfremt der tilbydes en alternativ rammetidsplan end den angivne i pkt. 1.6, bedes dette angivet som en reduktionspris ved forlængelse og merpris ved afkortning. Tidsplanen må kun forlænges, såfremt der fortsat kan opnås energibesparelsestilskud;

5) Såfremt der kan tilbydes en anden betalingsplan end den angivne i pkt. 2.6, bedes dette angivet som en prisreduktion.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger må ikke være omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens § § 135-136 samt de evt. valgte frivillige udelukkelsesgrunde i § 137.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Samlet årsomsætning:

Årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger omkring årsomsætning.

Finansielle nøgletal:

Nøgletal for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke

har afsluttet 3 regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger omkring årsomsætning og nøgletal.

Følgende nøgletal skal oplyses:

- Resultat før skat,

- Egenkapital,

- Soliditetsgrad,

- Likviditetsgrad.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning af virksomhedens erfaring med dimensionering og etablering af varmepumper med nominel effekt på min. 1 MW varme inden for de seneste 5 år.

Oplysninger om underentreprenører inden for levering af styring, bygningsarbejder, elarbejder mv. samt disses relevante referencer inden for de seneste 5 år. Anvendes ikke underentreprenører oplyses totalentreprenørens egne relevante referencer inden for det pågældende område.

CV'er på nøglepersoner hos tilbudsgiver og underentreprenører, der tilknyttes dette projekt.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Bankgaranti:

Som bilag til anmodning om prækvalifikation skal der vedlægges erklæring fra bank eller kautionsselskab, om at tilbudsgiver kan stille bankgaranti iht. ABT 18 (entreprenørgaranti og anfordringsgaranti for forudbetaling af 1. rate). Tilbudsgiver, der ikke kan dokumentere at der kan stilles bankgaranti vil Ikke blive taget i betragtning.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betaling sker efter betalingsplan i.h.t. ABT 18 § 34 stk. 1. Betalingsplanen fastsætter til hvilke tidspunkter

dele af entreprisesummen skal udbetales. Betalingsplanen skal indarbejdes i Totalentreprenørens detailtidsplan.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/09/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/08/2019