Dostawy - 409727-2019

30/08/2019    S167

Polska-Katowice: Podpórki i rozpórki górnicze

2019/S 167-409727

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Polywka
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Tel.: +48 327572922
Faks: +48 327572304
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 285-6

Numer referencyjny: 701902624
II.1.2)Główny kod CPV
44460000 Podpórki i rozpórki górnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 27 382 180.86 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych

Część nr: Od 1 do 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44460000 Podpórki i rozpórki górnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Międzydrzwiowe rozpory przeznaczone do łączenia i stabilizacji odrzwi obudowy chodnikowej, wykonanej z kształtowników V25, V29, V32, V36 w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych:

Zadanie 1- ROZPORA NIESYMETRYCZNA V-29 L-500 MM, STRZEMIĘ M-20 - 9152 kpl.

Zadanie 2 - ROZPORA NIESYMETRYCZNA V-29 L-750 MM, STRZEMIĘ M-20 - 42662 kpl.

Zadanie 3 - ROZPORA NIESYMETRYCZNA V-29 L-750 MM, STRZEMIĘ M-24 - 11609 kpl.

Zadanie 4 - ROZPORA NIESYMETRYCZNA V-29 L-800 MM, STRZEMIĘ M-20 - 13161 kpl.

Zadanie 5 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-25 L-1000 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 1720 kpl.

Zadanie 6 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-29 L-500 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 3832 kpl.

Zadanie 7 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-29 L-600 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 4500 kpl.

Zadanie 8 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-29 L-750 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 78558 kpl.

Zadanie 9 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-29 L-800 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 108818 kpl.

Zadanie 10 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-29 L-1000 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 113847 kpl.

Zadanie 11 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-29 L-1250 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 12580 kpl.

Zadanie 12 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V36 L-300 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 6132 kpl.

Zadanie 13 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V36 L-330 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 2000 kpl.

Zadanie 14 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V36 L-500 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 252339 kpl.

Zadanie 15 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V36 L-600 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 59229 kpl.

Zadanie 16 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V36 L-750 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 604234 kpl.

Zadanie 17 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V36 L-800 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 350642 kpl.

Zadanie 18 - ROZPORA RUROWA NIESYMETRYCZNA V-32/V36 L-1000 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 78907 kpl.

Zadanie 19 - ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-25/V-29 L-500-750 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 7500 kpl.

Zadanie 20 - ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-25/V-29 L-600-800 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 1600 kpl.

Zadanie 21 - ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-25/V-29 L-750-1000 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 2600 kpl.

Zadanie 22 - ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-32/V-36 L-400-500 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 4710 kpl.

Zadanie 23 - ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-32/V-36 L-500-750 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 13525 kpl.

Zadanie 24 - ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-32/V-36 L-600-850 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 2300 kpl.

Zadanie 25 - ROZPORA RUROWA REGULOWANA V-32/V-36 L-850-1250 MM, ŚRUBY HAKOWE TR20x4 - 1000 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 099-240897
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 12, 13, 18
Nazwa:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań nr 12, 13, 18

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakłady Produkcyjne „B-D” S.A.
Adres pocztowy: ul. 11-go Listopada 2/4
Miejscowość: Zawiercie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 435 337.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 14, 16, 17
Nazwa:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań nr 14, 16 i 17

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PW „Dremex” Sp. z o.o.,
Adres pocztowy: Rudna Mała 49a
Miejscowość: Rudna Mała
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 39-060
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 187 891.90 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10
Nazwa:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 10

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PPUH „Promet” Kazimierz Gabryś, Ewa Gabryś-Staszałek s.j.
Adres pocztowy: ul. Podkepie 2
Miejscowość: Bestwina
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-512
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PPUH „Promet” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Podkępie 2
Miejscowość: Bestwina
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-512
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 986 729.12 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 6, 7, 9, 11
Nazwa:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań 6, 7, 9 i 11

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: "GOPOL" Anna Gola
Adres pocztowy: ul. Heweliusza 27
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-756
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 884 306.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 19, 20, 21, 22, 23, 24
Nazwa:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadań nr 19, 20, 21, 22, 23 i 24

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: "Subopol" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wyrska 15a
Miejscowość: Łaziska Górne
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-173
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 061 080.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 15
Nazwa:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych w zakresie zadania nr 15

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: "MAS" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 42
Miejscowość: Mikołów
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-190
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 826 836.84 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający unieważnił postępowanie zakresie zadania nr 25:

Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1) Upzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2019