Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 409740-2019

30/08/2019    S167    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Tarnów: Maaltijdcheques

2019/S 167-409740

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-386187)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postadres: ul. Bandrowskiego 16
Plaats: Tarnów
NUTS-code: PL217
Postcode: 33-100
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Kuklewicz-Fijał
E-mail: joanna.kuklewicz-fijal@psgaz.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.psgaz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.zamowienia.psgaz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa bonów żywieniowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Referentienummer: 2019/W001/WP-001778
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199770
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., o nominale 11 PLN w szacowanej liczbie 825 685 sztuk.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość w złotych 443 000 EUR.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-386187

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: