Leveringen - 409740-2019

30/08/2019    S167

Polen-Tarnów: Maaltijdcheques

2019/S 167-409740

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-386187)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postadres: ul. Bandrowskiego 16
Plaats: Tarnów
NUTS-code: PL217 Tarnowski
Postcode: 33-100
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Kuklewicz-Fijał
E-mail: joanna.kuklewicz-fijal@psgaz.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.psgaz.pl
Adres van het kopersprofiel: https://www.zamowienia.psgaz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa bonów żywieniowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Referentienummer: 2019/W001/WP-001778
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199770 Maaltijdcheques
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywieniowych dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., o nominale 11 PLN w szacowanej liczbie 825 685 sztuk.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość w złotych 443 000 EUR.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-386187

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 29/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 03/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: