Tjenesteydelser - 409949-2020

01/09/2020    S169

Danmark-Hjørring: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

2020/S 169-409949

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Henrik Balle
E-mail: nbconsult@me.com
Telefon: +45 45934190
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/136405428.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/136405428.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/136405428.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af frit valgsydelser (§ 83 m.fl) i Hjørring Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af visiterede hjemmeplejeydelser m.v. til borgere i Hjørring Kommune. Hjørring Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør, der må tåle konkurrence fra den kommunale leverandørvirksomhed. Der kan således ikke indrømmes nogen former for omsætningsgaranti.

Udbuddet gennemføres i henhold til reglerne i udbudslovens (lov nr. 1564 af 15.12.2015) afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) og gennemføres således i henhold hertil, jfr. udbudslovens § 186-187, jfr. udbudslovens § 7.

Udbuddet gennemføres som et offentligt indkøb. Kommunen forbeholder sig ret til at forhandle, uden at dette dog indebærer en pligt hertil.

Tryk her https://permalink.mercell.com/136405428.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85141210 Hjemmesygepleje
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Hjørring Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører:

— Personlig pleje visiteret med hjemmel i servicelovens § 83, herunder nødkald

— Praktisk hjælp visiteret med hjemmel i servicelovens § 83

— Varetagelse af rehabiliteringsforløb jf. servicelovens § 83a

— Aflastning/afløsning i eget hjem jf. servicelovens § 84

— Uddelegerede sundhedslovsopgaver jf. SUL § 138: Medicinadministration

- Medicindispensering

- Stomipleje

- Kompressionsbehandling

- Behandling og pleje af hudproblem

- Anlæggelse og pleje af kateter

- Undersøgelse og måling af værdier

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/03/2021
Slut: 28/02/2027
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen har en option på 2 x 12 mdrs. forlængelse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrunde: Udbudslovens § § 135,136 samt 137, se skema A i tilbudsanvisning.

Øvrige krav. Skema B - M i tilbudsanvisningen:

B. Soliditetserklæring: Positiv egenkapital i mindst 2 af de seneste 3 hele regnskabsår

C. Anfordringsgaranti, minimum 200 000 DKK

D. Erhvervsforsikring

E. Oplysning om evt. støtte fra andre økonomiske enheder (støtteerklæring)

F. Faglige kvalifikationer hos administrerede direktør

G. Opgaveoversigt for de seneste 3 år

H. Beskrivelse af egenkontrolsprogram

I. Oplysninger om underentrepriser ved opgaveløsningen

J. Referencer

K. Krav om erfaring med hjemmeplejeydelser

L. Minimum 25 ansatte

M. Minimum 2 ledende medarbejde i de seneste to (2) år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Vægtige psyko-sociale og praktiske hensyn hos modtagerne af ydelserne taler herfor, ligesom hyppige virksomhedsskift aktuelt besværliggør rekruttering af medarbejdere. Hertil kommer betydelige transaktionsomkostninger.

IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Opgaven tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor følgende underkriterier indgår med den i parentes angivne vægt: Pris (50 %), kvalitet (30 %), service (20 %). Underdelkriteriet "kvalitet" består af 12 delkriterier (info-redegørelser) som alle har samme vægt. Underdelkriteriet "Service" indeholder 4 delkriterier (info-redegørelser) som alle har samme vægt.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 240-589016
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 20/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der afholdes spørgemøde mellem Hjørring Kommune og potentielle tilbudsgivere den 2. oktober 2020 kl. 10.00, Rådhuset.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/08/2020