Услуги - 409973-2019

02/09/2019    S168    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Организиране на обучения за МСП относно правата на потребителите

2019/S 168-409973

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Пощенски адрес: Office MO59 04/21
Град: Brussels
код NUTS: BE1
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5255
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Организиране на обучения за МСП относно правата на потребителите

Референтен номер: JUST/2019/RCON/PR/CO02/0071
II.1.2)Основен CPV код
80500000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поръчката е да продължи разработването и организирането на обучения за МСП относно правата на потребителите. Общата цел на проекта, обучението на МСП, се постига чрез многопластов подход. Един „водещ обучител“ за държава-членка, избран за знания в областта на потребителското право и опит в обучението за възрастни, обучава „местни обучители“ (напр. представители на МСП). Те от своя страна предлагат обучение за МСП. Материалите за обучение се предлагат онлайн на уебсайта „Закон за защита на потребителите“ (5 модула относно основните задължения на търговците, произтичащи от законодателството на потребителите, приспособени към националните правила на държавите-членки; наръчник за обучение). МСП могат да задават въпроси и да търсят често задавани въпроси. Участниците в курсовете за обучение могат да получат сертификат за участие чрез успешно попълване на онлайн тест.

Специално внимание в този проект трябва да се обърне на стартиращи предприятия, на микро и малки предприятия, както и на техните съществуващи помощни услуги и предложения за обучение.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80511000
80522000
80521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят трябва да изпълни задачите по-долу, надграждайки съществуващите структури и готови материали относно потребителското право, със следните 4 цели:

— разработване на стратегия за предлагане на обучение за МСП относно потребителското договорно и маркетингово право на ЕС за онлайн среда чрез посредници, като бизнес и потребителски асоциации. Стратегията трябва да включва комуникационен план (на базата на задълбочен анализ), идентифициращ и използващ най-добрите канали (както офлайн, така и онлайн) за предоставяне на този тип информация на предприятията в ЕС, както и трябва да включва инструменти за обмен най-добри практики между посредниците. Комуникационният план и по специално промоционалните дейности трябва да бъдат преразглеждани редовно във времето, за да се осигури максимална ефективност;

— поддържайки наличните материали актуализирани, включително текущите 5 модула за обучение за МСП относно потребителското договорно и маркетингово право на ЕС за онлайн средата. Модулите обобщават накратко с примери за всички държави-членки, на езиците на всички държави-членки на ЕС, ключова информация за потребителското право, отнасяща се за МСП. Те се използват както от водещи обучители, така и от местни обучители за техните курсове. В светлината на последните и предстоящите законодателни промени съществуващите модули ще трябва да бъдат адаптирани,

— като се предоставят безплатно модулите за обучение, свързаните с тях материали и подкрепа за организирането и предлагането на обучението на бизнес и потребителски асоциации и други заинтересовани страни, които биха могли да предоставят такова обучение и да обучат своите обучители. Тези посредници трябва да бъдат насърчавани да използват модулите за предлагане на програми за обучение на МСП за техните задължения,

— организиране на конференция към края на договора с пълната база на заинтересованите страни, включително потребителски и бизнес асоциации, стартиращи групи, юридически специалисти и национални органи, с цел събиране на мнения и даване на видимост на работата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Поръчката може да бъде подновена веднъж за период от 18 месеца, само преди плащане на остатъка и чрез изрично писмено съгласие на договарящите страни.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Програма за потребителите

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 30/09/2019
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/10/2019
Местно време: 11:00
Място:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

За британски оференти:

Моля, имайте предвид, че след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, правилата за достъп до процедури за обществени поръчки на ЕС за икономически оператори, установени в трети държави, ще се прилагат за кандидати или оференти от Обединеното кралство, в зависимост от резултата от преговорите. В случай че такъв достъп не се осигурява от действащите законови разпоредби, на кандидатите или оферентите от Обединеното кралство може да бъде отказан достъп до процедурата за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/08/2019