Υπηρεσίες - 409973-2019

02/09/2019    S168    Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης για ΜΜΕ σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών

2019/S 168-409973

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Ταχ. διεύθυνση: Office MO59 04/21
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5255
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης για ΜΜΕ σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών

Αριθμός αναφοράς: JUST/2019/RCON/PR/CO02/0071
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός της σύμβασης είναι η συνέχιση της ανάπτυξης και της διοργάνωσης μαθημάτων κατάρτισης σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών για τις ΜΜΕ. Ο πρωταρχικός στόχος του έργου, η κατάρτιση των ΜΜΕ, υλοποιείται μέσα από μια πολύπλευρη προσέγγιση. Ένας «επικεφαλής εκπαιδευτής» ανά κράτος μέλος, που έχει επιλεγεί λόγω των γνώσεών του στο δίκαιο σε θέματα προστασίας των καταναλωτών και για την εμπειρία του στην εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδεύει «τοπικούς εκπαιδευτές» (π.χ. εκπροσώπους ΜΜΕ). Αυτοί, στη συνέχεια, θα προσφέρουν κατάρτιση στις ΜΜΕ. Το υλικό της κατάρτισης προσφέρεται διαδικτυακά στον δικτυακό τόπο Consumer Law Ready (5 ενότητες σχετικά με τις σημαντικές υποχρεώσεις των εμπόρων που απορρέουν από το δίκαιο σε θέματα προστασίας των καταναλωτών, προσαρμοσμένο στους κανόνες εθνικού δικαίου των κρατών μελών και εγχειρίδιο κατάρτισης). Οι ΜΜΕ μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και να ανατρέξουν στις συχνές ερωτήσεις. Οι συμμετέχοντες στα μαθήματα κατάρτισης μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό συμμετοχής όταν ολοκληρώσουν επιτυχώς το ηλεκτρονικό τεστ.

Σε αυτό το έργο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και στις υφιστάμενες υπηρεσίες υποστήριξης και προσφορές κατάρτισής τους.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
80511000 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού
80522000 Σεμινάρια κατάρτισης
80521000 Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τα παρακάτω καθήκοντα, ενισχύοντας τις υφιστάμενες δομές και το υλικό που είναι έτοιμο και αφορά το δίκαιο σε θέματα προστασίας των καταναλωτών με τους ακόλουθους 4 στόχους:

— Ανάπτυξη στρατηγικής για προσφορά κατάρτισης για ΜΜΕ σε ό,τι αφορά το δίκαιο της ΕΕ σε θέματα προστασίας των καταναλωτών και την εμπορία για το διαδικτυακό περιβάλλον μέσω μεσαζόντων, όπως οι επαγγελματικές οργανώσεις και οι οργανώσεις καταναλωτών. Η στρατηγική θα περιλαμβάνει ένα πλάνο επικοινωνίας (βασισμένο σε εμπεριστατωμένη ανάλυση), τον εντοπισμό και τη χρήση των καλύτερων διαύλων (διαδικτυακά και μη) για την παροχή αυτού του τύπου πληροφοριών στις επιχειρήσεις της ΕΕ, και θα περιλαμβάνει υποδομές για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μεσαζόντων. Το πλάνο επικοινωνίας και ιδιαίτερα το πλάνο των προωθητικών δραστηριοτήτων του θα εξετάζονται τακτικά στην πορεία για να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα.

— Συνέχιση της ενημέρωσης του διαθέσιμου υλικού, συμπεριλαμβανομένων των 5 υφιστάμενων ενοτήτων κατάρτισης για ΜΜΕ, σχετικά με τη σύμβαση καταναλωτών και το δίκαιο εμπορίας της ΕΕ για το διαδικτυακό περιβάλλον. Οι ενότητες συνοψίζουν, με περιεκτικό τρόπο και παραδείγματα για όλα τα κράτη μέλη στις γλώσσες όλων των κρατών μελών της ΕΕ, σημαντικές πληροφορίες για το δίκαιο σε θέματα προστασίας των καταναλωτών σχετικά με τις ΜΜΕ. Χρησιμοποιούνται από επικεφαλής και τοπικούς εκπαιδευτές για τα μαθήματά τους. Στο πλαίσιο των πρόσφατων και των επερχόμενων νομοθετικών αλλαγών, οι υπάρχουσες ενότητες θα πρέπει να προσαρμοστούν.

— Δωρεάν διάθεση των ενοτήτων κατάρτισης, του συναφούς υλικού και της υποστήριξης στη διοργάνωση, και προσφορά των μαθημάτων κατάρτισης προς τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις καταναλωτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να είναι δυνατή η παροχή αντίστοιχης κατάρτισης και η εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Θα ενθαρρυνθεί η χρήση των ενοτήτων από τους μεσάζοντες για να προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης σε ΜΜΕ σχετικά με τις υποχρεώσεις τους.

— Οργάνωση συνεδρίου προς το τέλος της σύμβασης με την πλήρη βάση των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οργανώσεις επιχειρήσεων και καταναλωτών, ομίλους νεοσύστατων επιχειρήσεων, νομικών λειτουργών και εθνικών αρχών, με στόχο τη συλλογή απόψεων και την προβολή της εργασίας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί 1 φορά για περίοδο 18 μηνών, μόνο κατόπιν της πληρωμής του υπολοίπου και της γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα Καταναλωτών

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/09/2019
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/10/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Για Βρετανούς υποψήφιους:

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι κανόνες πρόσβασης σε διαδικασίες διαγωνισμού της ΕΕ για οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες θα ισχύουν για τους υποψήφιους ή προσφέροντες από το Ηνωμένο Βασίλειο ανάλογα με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται σχετική πρόσβαση βάσει των ισχυουσών νομικών διατάξεων, οι υποψήφιοι ή προσφέροντες από το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία διαγωνισμού.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/08/2019