Služby - 409973-2019

02/09/2019    S168    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Organizovanie odbornej prípravy pre MSP vo veci práv spotrebiteľov

2019/S 168-409973

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Poštová adresa: Office MO59 04/21
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5255
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Organizovanie odbornej prípravy pre MSP vo veci práv spotrebiteľov

Referenčné číslo: JUST/2019/RCON/PR/CO02/0071
II.1.2)Hlavný kód CPV
80500000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Účelom tohto obstarávania je pokračovať vo vývoji a organizovaní odbornej prípravy v oblasti práv spotrebiteľov pre malé a stredné podniky. Hlavný cieľ projektu, odborná príprava malých a stredných podnikov, sa dosiahne viacvrstvovým prístupom. Jeden „vedúci školiteľ“ z každého členského štátu, vybraný pre znalosti v oblasti spotrebiteľského práva a skúsenosti so školením dospelých, vzdelá „miestnych školiteľov“ (napr. zástupcov MSP). Tí zase vyškolia MSP. Školiaci materiál je k dispozícii online na webovej stránke „Consumer Law Ready“ (5 modulov o povinnostiach kľúčových obchodníkov vyplývajúcich zo spotrebiteľského práva, prispôsobených vnútroštátnym predpisom členských štátov; školiaca príručka). MSP môžu klásť otázky a vyhľadávať často kladené otázky. Účastníci školiacich kurzov môžu získať osvedčenie o účasti úspešným absolvovaním online testu.

V rámci projektu sa osobitný dôraz bude klásť na začínajúce podniky, mikro a malé podniky, ako aj ich existujúce podporné služby a ponuky odbornej prípravy.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80511000
80522000
80521000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE
II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávateľ by mal splniť nižšie uvedené úlohy, pričom by mal vychádzať z existujúcich štruktúr a už pripravených materiálov pre spotrebiteľské právo, s týmito 4 cieľmi:

— vypracovanie stratégie poskytovania školení pre MSP o spotrebiteľských zmluvách a marketingovom práve EÚ pre on-line prostredie prostredníctvom sprostredkovateľov, ako sú obchodné a spotrebiteľské združenia. Stratégia bude zahŕňať komunikačný plán (založený na dôkladnej analýze), ktorý identifikuje a použije najlepšie kanály (off-line aj on-line) na poskytovanie tohto typu informácií podnikom v EÚ, a bude obsahovať prostriedky na výmenu najlepších postupov medzi sprostredkovateľmi. Komunikačný plán a najmä jeho plán propagačných činností sa bude pravidelne revidovať, aby sa zabezpečila maximálna účinnosť.

— aktualizácia dostupného materiálu vrátane súčasných 5 modulov odbornej prípravy pre malé a stredné podniky v oblasti spotrebiteľských zmlúv a marketingového práva EÚ pre on-line prostredie. Moduly stručne sumarizujú príklady všetkých členských štátov v jazykoch všetkých členských štátov EÚ, kľúčové informácie o spotrebiteľskom práve relevantné pre MSP. Na svoje školenia ich používajú vedúci školitelia ako aj miestni školitelia. Vzhľadom na nedávne a nadchádzajúce legislatívne zmeny bude potrebné existujúce moduly upraviť,

— bezplatné sprístupnenie modulov odbornej prípravy, súvisiaceho materiálu a podpory pri organizovaní a poskytovaní odbornej prípravy podnikateľským a spotrebiteľským združeniam a iným zainteresovaným stranám, ktoré by mohli poskytovať takéto školenia a školiť svojich školiteľov. Týmto sprostredkovateľom budeme odporúčať, aby využívali moduly na poskytovanie školiacich programov pre MSP o svojich povinnostiach,

— organizácia konferencie ku koncu obstarávania s úplnou základňou zainteresovaných strán vrátane spotrebiteľských a obchodných združení, začínajúcich skupín, právnikov a vnútroštátnych orgánov s cieľom zhromaždiť názory a zviditeľniť prácu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva môže byť obnovená raz na obdobie 18 mesiacov, len pred úhradou zvyšnej čiastky a s výslovným písomným súhlasom zmluvných strán.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Spotrebiteľský program

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/09/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 03/10/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGICKO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pre uchádzačov zo Spojeného kráľovstva:

Pripomíname, že po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa na záujemcov alebo uchádzačov zo Spojeného kráľovstva, v závislosti od výsledku rokovaní, budú uplatňovať pravidlá prístupu k postupom obstarávania EÚ zo strany hospodárskych subjektov so sídlom v tretích krajinách. V prípade, že takýto prístup nie je stanovený v platných zákonných ustanoveniach, záujemcovia alebo uchádzači zo Spojeného kráľovstva by mohli byť vylúčení z obstarávacieho konania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/08/2019