Tjänster - 409974-2019

02/09/2019    S168    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Öka allmänhetens medvetenhet om EU:s naturskyddspolitik - utnyttja EU:s naturdata

2019/S 168-409974

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, ENV – Environment, ENV.A.5 – Finance
Postadress: Avenue de Beaulieu 5-9
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1160
Land: Belgien
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5377
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5377
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Öka allmänhetens medvetenhet om EU:s naturskyddspolitik - utnyttja EU:s naturdata

Referensnummer: ENV/2019/OP/0003
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det huvudsakliga målet är att bidra till att öka människors medvetenhet om fågeldirektivets- och livsmiljödirektivet roll för att skydda naturen i Europa.

Projektet kommer mestadels att använda befintliga databaser över europeiska arter och livsmiljöer för att stödja skapandet av en serie kommunikationsfunktioner (särskilt webbsidor och kommunikationssatser).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 350 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90700000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 350 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

07 02 02 (Life Op.) Att stoppa förlusten av biologisk mångfald och vända processen

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Observera att detta tidigare publicerades i förhandsmeddelandet EUT 2019/S 057-130610 med en annan benämning "Öka allmänhetens medvetenhet om EU-nätverket Natura 2000, genom nya verktyg" och med ett belopp på 650 000 EUR.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 059-130610
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/10/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/10/2019
Lokal tid: 10:30
Plats:

Salle E, Avenue de Beaulieu 5-9, 1160 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3) – anbudsinfordran.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Enligt artikel 11.1 (e) i bilagan till förordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansiella regler för unionens allmänna budget kan den upphandlande myndigheten använda sig av ett förhandlat förfarande utan föregående publikation av meddelande om upphandling, oberoende av det uppskattade värdet på kontraktet, för nya tjänster eller byggentreprenader, som består av en upprepning av liknande tjänster eller byggentreprenader, som anförtrotts den ekonomiska aktören, till vilken samma upphandlande myndighet tilldelade ett ursprungligt avtal, under förutsättning att dessa tjänster eller byggentreprenader överensstämmer med ett grundläggande projekt, för vilket det ursprungliga avtalet tilldelades efter publicering av ett meddelande om upphandling, i enlighet med villkoren som anges i punkt 11.4).

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på den adress som anges under rubrik I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3) – anbudsinfordran.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/08/2019