Fournitures - 409978-2018

20/09/2018    S181    - - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Bulgarie-Smolyan: Consommables médicaux

2018/S 181-409978

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Bratan Shukerov“ AD
120503871
bul. „Balgariya“ No. 2
Smolyan
4700
Bulgarie
Point(s) de contact: Mariya Milkovska
Téléphone: +359 301-62666
Courriel: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com
Fax: +359 301-62549
Code NUTS: BG424

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://mbalsmolyan.com/

Adresse du profil d’acheteur: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД

II.1.2)Code CPV principal
33140000
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински импланти и инструментариум с прогнозно количество съгласно техническата спецификация от документацията за участие. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 493 823.93 BGN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Нерезорбируемо полипропиленово платно за херниопластика, тъкано, плетка „р"

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG424
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински импланти и инструментариум, посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и характеристики.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай, при удължаване на срока на договора с 6 месеца, стойността на договора нараства с прогнозните количества, определени в приложение № 11 от документацията за участие.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Частични резорбируеми олекотени платна

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG424
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински импланти и инструментариум, посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и характеристики.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай, при удължаване на срока на договора с 6 месеца, стойността на договора нараства с прогнозните количества, определени в приложение № 11 от документацията за участие.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Закривен кръгов съшивател

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33140000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG424
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински импланти и инструментариум, посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и характеристики.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай, при удължаване на срока на договора с 6 месеца, стойността на договора нараства с прогнозните количества, определени в приложение № 11 от документацията за участие.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Инструментариум и консумативи за ендоскопска апаратура

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33140000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG424
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински импланти и инструментариум, посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и характеристики.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай, при удължаване на срока на договора с 6 месеца, стойността на договора нараства с прогнозните количества, определени в приложение № 11 от документацията за участие.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Системи за ендопротезиране

Lot nº: 17
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG424
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински импланти и инструментариум, посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и характеристики.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай, при удължаване на срока на договора с 6 месеца, стойността на договора нараства с прогнозните количества, определени в приложение № 11 от документацията за участие.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Вътреочни лещи и вискосубстанция

Lot nº: 21
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG424
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински импланти и инструментариум, посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и характеристики.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай, при удължаване на срока на договора с 6 месеца, стойността на договора нараства с прогнозните количества, определени в приложение № 11 от документацията за участие.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Мека вътреочна леща и вискосубстанция

Lot nº: 23
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33184100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BG424
Lieu principal d'exécution:

Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД - гр. Смолян, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Description des prestations:

Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински импланти и инструментариум, посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и характеристики.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай, при удължаване на срока на договора с 6 месеца, стойността на договора нараства с прогнозните количества, определени в приложение № 11 от документацията за участие.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 056-123507
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 177
Lot nº: 17
Intitulé:

Доставка на медицински импланти и инструментариум — СОП № 17

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/08/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
„Ортомед Трейдинг“ ООД
203698509
ул. „Павел Калпакчиев“ № 43
Пловдив
4004
Bulgarie
Téléphone: +359 889899292
Courriel: trading.orthomed@gmail.com
Fax: +359 889899292
Code NUTS: BG421
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 260 041.67 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 178
Lot nº: 23
Intitulé:

Доставка на медицински импланти и инструментариум — СОП № 23

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/08/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
РСР ЕООД
121706547
ул. „Виктор Григорович“ № 3, вх. 1, партер, ап. 1
София
1606
Bulgarie
Téléphone: +359 2-9515976
Courriel: office@rsr.bg
Fax: +359 2-9515932
Code NUTS: BG411
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 166 750.00 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 179
Lot nº: 6,12
Intitulé:

Доставка на медицински импланти и инструментариум — СОП № 6, 12

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/08/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
„Екос Медика“ ООД
831029075
ж.к. „Павлово“, ул. „Голям Братан“ № 8
София
1618
Bulgarie
Téléphone: +359 2-4914088
Courriel: ecosmedica@ecosmedica.com
Fax: +359 2-4914087
Code NUTS: BG411
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 608 298.93 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 197
Lot nº: 21
Intitulé:

Доставка на медицински импланти и инструментариум —СОП № 21

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/08/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
„Бикомед“ ООД
130421337
бул. „Цар Борис III“ № 201 А, ап. офис 2
София
1618
Bulgarie
Téléphone: +359 2-9553695
Courriel: op@bikomed.net
Fax: +359 2-9553696
Code NUTS: BG411
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 445 333.33 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 198
Lot nº: 4,9
Intitulé:

Доставка на медицински импланти и инструментариум — СОП № 4, 9

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/08/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
„Ка-М Медикъл“ ЕООД
130517990
ул. „Луи Айер“ № 82
София
1404
Bulgarie
Téléphone: +359 878505301
Courriel: k_m_op@abv.bg
Fax: +359 2-8625462
Code NUTS: BG411
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 13 400.00 BGN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarie
Téléphone: +359 29884070
Courriel: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Adresse internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/09/2018