Προμήθειες - 410021-2020

Submission deadline has been amended by:  481051-2020
01/09/2020    S169

Ελλάδα-Αθήνα: Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

2020/S 169-410021

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 98 - 100
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 117 41
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σμαράγδα Οικονόμου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Sm.Oikonomou@deddie.gr
Τηλέφωνο: +30 2109090514
Φαξ: +30 2109225725
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.deddie.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id+14747&nt=19&lang=2
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.marketsite.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.marketsite.gr
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Ηλεκτρισμός

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια κιβωτίων τοποθέτησης τριφασικών «έξυπνων» μετρητών Χ.Τ., παροχών Νο 4 και Φ.Ο.Π..

Αριθμός αναφοράς: 503010
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
31213100 Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Κιβώτια τοποθέτησης τριφασικών «έξυπνων» μετρητών Χ.Τ., παροχών Νο 4 και Φ.Ο.Π..

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 260 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Περιφερειακές αποθήκες του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

40.000 τεμ. κιβωτίων τοποθέτησης τριφασικών «έξυπνων» μετρητών Χ.Τ., παροχών Νο 4 και Φ.Ο.Π..

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 260 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 20
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή απόφασή του:

α) να επαυξήσει την ποσότητα του υλικού, μέχρι ποσοστό αξίας πενήντα τοις εκατό (50 %) της διακηρυχθείσας ποσότητας, με τιμή μονάδας ίση προς τη συμβατική·

β) να μειώσει την ποσότητα του υλικού, μέχρι ποσοστό αξίας τριάντα τοις εκατό (30 %) της διακηρυχθείσας ποσότητας, χωρίς μεταβολή στη συμβατική τιμή μονάδας.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.6)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η υποβολή εγγυήσεως συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) της εκτιμώμενης αξίας, μη συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης του υλικού, χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, και συγκεκριμένα: 16 800,00 EUR.

III.1.7)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Η πληρωμή θα γίνει 100 % μετρητοίς. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει την 24η ημέρα του τρίτου ημερολογιακού μήνα, από την έκδοση και υποβολή των αναγκαίων εγγράφων.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του διαγωνισμού.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/10/2020
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά, Αγγλικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/10/2020
Τοπική ώρα: 12:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.deddie.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 98 - 100
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 117 41
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Sm.Oikonomou@deddie.gr
Τηλέφωνο: +30 2109090514
Φαξ: +30 2109225725
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.deddie.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/08/2020