S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 410157-2018

Submission deadline has been amended by:  610581-2019
20/09/2018    S181

Slovensko-Bratislava: Softvérové podporné služby

2018/S 181-410157

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151742
Poštová adresa: Štefanovičova 5
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 817 82
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marián Fačkovec
E-mail: marian.fackovec@mfsr.sk
Telefón: +421 259584014
Fax: +421 259582369
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.finance.gov.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/237
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://https://josephine.proebiz.com/sk/tender/967/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://https://josephine.proebiz.com/sk/tender/967/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft

Referenčné číslo: VO 117/2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
72261000 Softvérové podporné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je uzatvorenie centrálnej rámcovej dohody o dodávke produktov a služieb Microsoft s cieľom prinášať centralizované, moderné, cenovo prístupné licencovanie základného programového vybavenia zamestnanca v rámci štátnej a verejnej správy a to s ohľadom na zachovanie hodnoty doposiaľ investovaných prostriedkov. Ambíciou centrálnej rámcovej dohody je zmena licencovania produktov Microsoft podľa súčasných požiadaviek a dosiahnutie cenovo najvýhodnejších podmienok.

Verejný obstarávateľ má so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited uzatvorenú zmluvu Microsoft Enterprise Agreement č. 99E60017, ktorá obsahuje ustanovenia o podmienkach programu Enterprise a zmluvu Microsoft Business Agreement č. UM002887, upravujúcu všeobecné podmienky a požiadavky, ktoré sa zahrnutím odkazov stávajú súčasťou každej zmluvy a prihlášky, na základe ktorej zákazník alebo jeho afilácia získa produkty alebo služby Microsoft. Najneskôr v deň podpisu centrálnej rámcovej dohody verejný obstarávateľ obnoví zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a Microsoft Business Agreement a podpíše novú prihlášku MSEE na obdobie 3 rokov s účinnosťou od 1.1.2018, ktorej predmetom je počet, rozsah jednotlivých licencií a čas, na ktorý sa licencia udeľuje a v rámci ktorej bude úspešný uchádzač uvedený ako autorizovaný predajca spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited.

Cieľom uzatvorenia centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie podpory k licenciám Microsoft je zabezpečenie kontinuity nadobudnutých softvérových licencií Microsoft na dobu 36 mesiacov, pokrytie licenčných potrieb zapojených organizácií na základe ich požiadaviek, ako i celkové optimálne využívanie licencií.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 48 107 443.23 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
72222300 Služby informačných technológií
72267100 Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ministerstvo financií SR a oprávnené subjekty štátnej a verejnej správy podľa prílohy č. 3 CRD.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je uzatvorenie centrálnej rámcovej dohody o dodávke produktov a služieb Microsoft s cieľom prinášať centralizované, moderné, cenovo prístupné licencovanie základného programového vybavenia zamestnanca v rámci štátnej a verejnej správy a to s ohľadom na zachovanie hodnoty doposiaľ investovaných prostriedkov. Ambíciou rámcovej dohody je zmena licencovania produktov Microsoft podľa súčasných požiadaviek a dosiahnutie cenovo najvýhodnejších podmienok.

V rámci nového licenčného modelu, ktorý bol vytvorený na základe analýzy reálnych potrieb zapojených organizácii realizovanej gestorom licenčnej politiky štátu, budú práva na využitie licencií pre používateľa zabezpečené formou predplatného (vrátane prístupu k najnovším verziám softvéru a údržby produktov) a licencie na zariadenie budú kryté software assurance (vrátane prístupu k novým verziám softvéru a údržby produktov), zároveň bola zohľadnená požiadavka možnosti optimalizácie používania a presunu licencií medzi zapojenými organizáciami, ako aj zhodnotenie doterajších investícií pri zachovaní majetkových práv na existujúce licencie.

Cieľom uzatvorenia centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie podpory k licenciám Microsoft je zabezpečenie kontinuity nadobudnutých softvérových licencií Microsoft na dobu 36 mesiacov, pokrytie licenčných potrieb zapojených organizácií na základe ich požiadaviek, ako i celkové optimálne využívanie licencií.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 48 107 443.23 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie centralizovaného, moderného, cenovo prístupného licencovania základného programového vybavenia zamestnanca v rámci štátnej a verejnej správy produktov a služieb na platforme MS. Vzhľadom na vyššie uvedené ako i naplnenie požiadaviek na efektívnejšie, účelnejšie, hospodárnejšie zabezpečenie predmetných potrieb je centrálne rámcové riešenie komplexného nákupu produktov a služieb Microsoft vychádzajúce zo skúseností verejného obstarávateľa s realizáciou centralizovaných nákupov ako i zabezpečením flexibilného presunu produktov medzi organizáciami zahrnutými v rámci zákazky optimálnym riešením, ktoré by v prípade rozdelenia zákazky nebolo dosiahnuteľné. Na základe vyššie uvedeného predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 alebo podľa § 152 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ nevyžaduje ekonomické a finančné postavenie v zmysle § 33 zákona.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Verejný obstarávateľ nevyžaduje technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 zákona.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 132-300614
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/11/2018
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/08/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/11/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Ministerstvo financií, Štefanovičova 5, 817 85 Bratislava, miestnosť č. S 044, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 100 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v bode 13 súťažných podkladov.

2. V zmysle § 20 zákona komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v

Slovenskom jazyku elektronicky prostredníctvom komunik. rozhrania systému Josephine, ktorý je umiestnený na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon.

3. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému Josephine-https://josephine.proebiz.com/sk/tender/967/summary, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. Vloženie a odoslanie ponuky je zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Pri odosielaní ponuky je preto potrebné zohľadniť nie len hodinu a minútu predkladania ponuky ale aj sekundu a teda odosielanie ponuky vykonať v časovom predstihu. Ak uchádzač predloží ponuku čo i len o sekundu neskôr, systém vyhodnotí ponuku ako nepredloženú v lehote na predkladanie ponúk.

4. Verejný obstarávateľ odporúča registrovaným a autentifikovaným záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa tohto obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to v pravej hornej časti obrazovky po prihlásení sa v systéme Josephine.

5. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predlož. ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejn. obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky.

7. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 zákona rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

8. V prípade rovnosti posudzovaných navrhovaných celkových cien u viacerých uchádzačov rozhoduje o poradí najnižšia cena v EUR bez DPH uvedená v prílohe č. 3 Návrh na plnenie kritérií v tabuľke č.1C Celková cena licencií pre existujúce a zapojené organizácie v EUR bez DPH.

9. V rámci súčinnosti úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi okrem iného splnenie povinnosti podľa § 11 ods. 1 zákona a § 41 ods. 4 zákona, rovnako predloží prílohu č. 4 CRD, kde prikladá potvrdenie vlastníka ponúkaných licencií a služieb, ktorým preukazuje oprávnenosť dodávať softvér v licenčných programoch Microsoft Enterprise Agreement.

10. Predmetné VO nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/09/2018