Works - 410177-2017

17/10/2017    S199    - - Works - Contract notice - Negotiated procedure 

Estonia-Tallinn: Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry

2017/S 199-410177

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Elering AS
11022625
Kadaka tee 42
Tallinn
12915
Estonia
Contact person: Grete-Maarja Stelmak
Telephone: +372 7151180
E-mail: grete-maarja.stelmak@elering.ee
NUTS code: EE

Internet address(es):

Main address: http://www.elering.ee

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://riigihanked.riik.ee
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://riigihanked.riik.ee
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Paldiski ja Puiatu kompressorjaamade projekteerimis- ja ehitustööd.

Reference number: 191509
II.1.2)Main CPV code
45250000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Riigihanke eesmärgiks on pakkuda „võtmed kätte“ (EPC – engineering, procurement and construction) teenust Paldiski ja Puiatu gaasikompressorjaamade projekteerimiseks, ehitamiseks ning käivitamiseks. Mõlemad kompressorjaamad peavad olema kahesuunalised ja töötama elektriajamiga kompressorseadmega. Projekteerimis- ja ehitustööde täpsem kirjeldus antakse kvalifitseeritud pakkujatele hankemenetluse teises etapis.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Paldiski kompressorjaama projekteerimis- ja ehitustööd

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45250000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EE
II.2.4)Description of the procurement:

Käesoleva riigihanke osa 1 eesmärgiks on pakkuda „võtmed kätte“ (EPC – engineering, procurement and construction) teenust Paldiski gaasikompressorjaama projekteerimiseks, ehitamiseks ning käivitamiseks. Paldiski kompressorjaam kuulub ühe osana Eesti-Soome vahelisse gaasiühenduse projekti „Balticconnector“. Gaasikompressorjaam peab olema kahesuunaline ning töötama ühe ca 7 MW võimsusega elektriajamiga kompressorseadmega ning jaama tööks vajalike muude paigaldistega. Täiendavalt tavapärasetele seadmetele, kuuluvad Paldiski kompressorjaama juurde:

a) MOP80 ja MOP54 gaasitorustike vaheline rõhukaitsesüsteem,

b) Paldiski mõõtejaam,

c) Paldiski sondisõlm (DN500 MOP 80 bar),

d) ca 0,5 km pikkune DN500 MOP 80 bar D-kategooria maagaasi ülekandetorustik Paldiski kompressorjaamast Balticconnectori merealuse toru alguseni.

Projekteerimis- ja ehitustööde täpsem kirjeldus antakse kvalifitseeritud pakkujatele hankemenetluse teises etapis.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 26
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: CEF – Connecting Europe Facility; CEF-Energy-2016-1; INEA/CEF/ENER/M2016/1158401.
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Puiatu kompressorjaama projekteerimis- ja ehitustööd

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45250000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EE
II.2.4)Description of the procurement:

Käesoleva riigihanke osa 2 eesmärgiks on pakkuda „võtmed kätte“ (EPC – engineering, procurement and construction) teenust Puiatu gaasikompressorjaama projekteerimiseks, ehitamiseks ning käivitamiseks. Puiatu kompressorjaam kuulub ühe osana Eesti-Läti vahelise gaasiühenduse tugevdamise projekti. Gaasikompressorjaam peab olema kahesuunaline ning töötama ühe ca 9 MW võimsusega elektriajamiga kompressorseadmega ning jaama tööks vajalike muude paigaldistega. Täiendavalt tavapärasetele seadmetele kuulub Puiatu kompressorjaama juurde:

a) Sondisõlm (DN700 MOP54bar) Läti suunalisel väljundil,

b) Sondisõlm (DN700 MOP54bar) Tallinna suunalisel väljundil.

Projekteerimis- ja ehitustööde täpsem kirjeldus antakse kvalifitseeritud pakkujatele hankemenetluse teises etapis.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 26
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: CEF – Connecting Europe Facility; CEF-Energy-2016-1; INEA/CEF/ENER/M2016/1158377.
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kohaldub nii riigihanke osale 1 kui ka osale 2: Iga taotluses toodud taotleja ja alltöövõtja peab olema registreeritud Eesti äriregistris või oma asukoha riigi samaväärses registris. Taotleja esitab sellekohase kirjaliku kinnituse hankepassis ning esitab vajadusel hankijale täiendavat informatsiooni.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Vajalik informatsioon kõrvaldamise aluste olemasolu hindamiseks ning sellise informatsiooniga seotud vorminõuded on toodud dokumendis: „Kvalifitseerimistingimused“.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Kohaldub nii riigihanke osale 1 kui ka osale 2:

1. Töövõtja poolt antud täitmistagatis saab olema 5 % hankelepingu väärtusest.

2. Töövõtja töö ja seadmed ning muud riskid kindlustatakse vastavalt lepingutingimustele.

3. Töövõtja poolt antud garantii kehtib vähemalt 24 kuud.

4. Kvalifitseeritud taotlejad esitavad koos pakkumusega pakkumuse tagatise summas 300 000 eurot garantiivormis, mis on välja antud kas krediidi- või finantsasutuse või kindlustusandja poolt või rahalise deposiidina, mis makstakse hankija pangakontole hiljemalt pakkumuste esitamise tähtajaks. Pakkumuse tagatis peab kehtima vähemalt 30 päeva pärast pakkumuse kehtivusaega. Kahes riigihanke osas pakkumuse esitamisel tuleb esitada mõlema osas ka pakkumuse tagatis.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Täitmistagatise esitamine on eeltingimus lepingu jõustumiseks ja sellega seotud maksete teostamiseks.

2. Aruandlus ja vahemaksed vastavalt teostatud töödele.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Ühispakkumus peab sisaldama ühispakkujate allkirjastatud kokkulepet, mis sätestab, et kõik partnerid vastutavad solidaarselt lepingu täitmise eest, ühispakkujate volitatud esindajal (juhtivpartneril) on õigus vastu võtta ning esitada teateid ja muid dokumente kõigi liikmete eest ja nimel ning ühispakkujate juhtivpartner võtab vastutuse lepingu täitmise eest, sealhulgas maksete vastuvõtmise ja tegemise eest. Kui ühispakkumus tunnistatakse edukaks, sõlmitakse ehitustööde hankeleping hankija ja kõigi ühispakkujate vahel, tuues eraldi välja lepingu juhtivpartneri.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Töövõtja projekteerib töö ja vastutab projekteerimislahenduse eest. Töövõtja lähtub projekteerimisel hankija kehtestatud piirangutest ja miinimumnõuetest.

2. Hanke alusdokumentides esitatud tellija tingimuste alusel valmistab töövõtja tervikliku tehnoloogilise lahenduse ning eelprojekti ja tööprojekti ehitus- ja paigaldustöödeks ning võtab hankijalt/kliendilt üle täieliku vastutuse projekteerimise eest. Muud eritingimused on nimetatud hanke alusdokumentides.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Huvitatud isikud võivad esitada hankijale küsimusi riigihangete registris kirjalikus vormis riigihangete seaduse kohaselt. Küsimusi võib esitada inglise keeles, hankija vastab inglise keeles. Hiljemalt 16 kuud peale hankelepingu sõlmimist peab nii riigihanke osa 1 kui 2 võimaldama maagaasi transporti Eesti võrgust Soome võrku ja vastupidi. Lõplik vastuvõtt toimub hiljemalt 26 kuud peale hankelepingu sõlmimist. Hankelepingu täitmisel peab pakkuja tagama tellijaga suhtlemise eesti või inglise keeles. Kui pakkuja poolne töid teostav spetsialist ei räägi eesti või inglise keelt, peab pakkuja tagama profesionaalse tõlke ning kandma kõik tõlkega seotud kulud. Hankija võib hankelepingu sõlmida eraldi iga osa kohta või juhul, kui üks pakkuja tunnistatakse edukaks mõlemas osas, liita osa 1 ja osa 2 hankelepingud, mis selle hankijaga sõlmitakse, üheks hankelepinguks.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2017