Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 410186-2021

Submission deadline has been amended by:  563162-2021
11/08/2021    S154

Poland-Warsaw: Construction works for power plants and heating plants

2021/S 154-410186

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: PGE Energia Ciepła S.A.
National registration number: KRS: 0000013479
Postal address: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-120
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Dec-Doroba
E-mail: Malgorzata_Dec-Doroba@gkpge.pl
Telephone: +48 178756719
Internet address(es):
Main address: www.pgeenergiaciepla.pl
Address of the buyer profile: https://swpp2.gkpge.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://swpp2.gkpge.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://swpp2.gkpge.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych

II.1.2)Main CPV code
45251000 Construction works for power plants and heating plants
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule EPC („pod klucz”) elektrociepłowni gazowej opartej o silniki kogeneracyjne i kocioł rezerwowo-szczytowy wsparte instalacją OZE wraz z długoterminowym serwisem (LTSA) agregatów kogeneracyjnych. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ zamieszczonej na stronie

Zamawiającego w systemie zakupowym (https://swpp2.gkpge.pl/)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
42000000 Industrial machinery
42111000 Motors
42161000 Hot-water boilers
45251240 Landfill-gas electricity generating plant construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” elektrociepłowni gazowej, w skład której

wchodzić będą:

a) od trzech do pięciu agregatów kogeneracyjnych (AK) o sumarycznej mocy elektrycznej i cieplnej minimum 12 MWe / 12 MWt, przy czym suma mocy w paliwie dla nowych AK nie może przekroczyć 50 MW; moc pojedynczego agregatu kogeneracyjnego nie może być mniejsza niż 2,5 MWe i nie większa niż 4,5 MWe,

b) kocioł rezerwowo-szczytowy (KRS_II) o mocy cieplnej będącej uzupełnieniem do wymaganej mocy zamówionej z EC w wysokości 63 MWt (netto) z uwzględnieniem mocy 42 MWt (netto) z istniejących kotłów Loos + Viessmann oraz sumarycznej mocy cieplnej AK; dopuszcza się zabudowę KRS_II jako gazowego kotła wodnego (KW) lub elektrodowego kotła wodnego (EKW),

c) instalacja OZE (instalacja kolektorów słonecznych) o mocy 95-100 kW.

Przedmiot zamówienia obejmuje także zawarcie umowy serwisowej agregatów kogeneracyjnych (LTSA).

Planowany termin realizacji usługi serwisowej: 2 lata lub 15 tysięcy godzin pracy każdego z agregatów (w zależności od tego, co wystąpi wcześniej), liczonych od przejęcia agregatów kogeneracyjnych do eksploatacji.

Opis zamówienia zawarty jest w SWZ zamieszczonej na stronie Zamawiającego w systemie zakupowym (https://swpp2.gkpge.pl/)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 20
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z art. 441 ustawy pzp, Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie usługi serwisowej ponad okres określony w pkt II.2.4 ogłoszenia, jednak nie dłużej niż 10 lat lub 59 999 godzin pracy każdego z agregatów, liczonych od podpisania protokołu przekazania agregatów kogeneracyjnych do eksploatacji (w zależności od tego, co wystąpi wcześniej). Szczegóły dotyczące prawa opcji zostały opisane w SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji, o którym mowa w pkt II.2.7 obejmuje planowany termin budowy.

2. Planowany termin realizacji usługi serwisowej: 2 lata lub 15 tysięcy godzin pracy każdego z agregatów (w zależności od tego, co wystąpi wcześniej), liczonych od przejęcia agregatów kogeneracyjnych do eksploatacji.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 Ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy PZP, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 9 Ustawy PZP. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 111 Ustawy PZP.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 9 Ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 Ustawy PZP.

3. Na podstawie art. 126 ust.1 Ustawy PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych Podmiotowych środków dowodowych:

a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy PZP; art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP; sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, aktualnej na dzień jej złożenia.

b)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

c)informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 Ustawy PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

d)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

f)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

g)oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Podmiotowe środki dowodowe składa osobno każdy Wykonawca.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

b) średnioroczne przychody netto z działalności operacyjnej za okres ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, na poziomie nie niższym niż 30 000 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000 000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w Postępowaniu na podstawie art. 117 ust. 1 Ustawy PZP.

3. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w Postępowaniu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie, na podstawie art. 126 ust.1 Ustawy PZP, Wykonawcę którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych Podmiotowych środków dowodowych :

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

2) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres ostatnich 3 lata obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego Podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne Podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że :

a) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował łącznie: projektowanie, dostawę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji agregatów kogeneracyjnych w oparciu o silniki spalinowe, których moc elektryczna znamionowa netto wynosiła łącznie nie mniej niż 5 MWe, w tym co najmniej 1 agregat kogeneracyjny o mocy nie mniejszej niż 2,5 MWe;

b) wykonywał przez okres co najmniej kolejnych 24 miesięcy przypadających w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Ofert, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegającego na świadczeniu długoterminowego serwisu agregatu kogeneracyjnego lub silnika spalinowego stanowiącego główny element agregatu kogeneracyjnego, którego moc elektryczna znamionowa netto wynosiła nie mniej niż 2 MWe;

Pod pojęciem „agregatu kogeneracyjnego”, o którym mowa w lit. a i b powyżej, Zamawiający rozumie kompletny zespół urządzeń wytwórczych (do produkcji energii elektrycznej i cieplnej) i ich instalacji pomocniczych, obejmujący: tłokowy silnik spalinowy ze sprężarką powietrza i generatorem wraz z instalacjami doprowadzenia paliwa, wyprowadzenia spalin, wymiennikami do odzysku i rozpraszania ciepła z silnika.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, powinien złożyć wykaz dotyczący zadań, w których realizacji bezpośrednio uczestniczył.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w Postępowaniu na podstawie art. 117 ust. 1 Ustawy PZP.

Minimum level(s) of standards possibly required:

5. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w Postępowaniu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie, na podstawie art. 126 ust.1 Ustawy PZP, Wykonawcę którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych Podmiotowych środków dowodowych :

1) W celu wykazania warunku, o którym mowa w pkt. 1 lit. a - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

2) W celu wykazania warunku, o którym mowa w pkt. 1 lit. b - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion).

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na zasadach opisanych w SWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Postanowienia w zakresie warunków finansowych i uzgodnień płatniczych określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2a i 2b do SWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie w rozumieniu art. 58 Ustawy PZP (np. konsorcja, wspólnicy

spółki cywilnej):

1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

2. Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy PZP – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

3. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

4. Przed zawarciem Umowy Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Z Wykonawcą, którego Oferta zostanie wybrana jako Oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez Zamawiającego Umowa, zgodnie z projektem wskazanym w Załączniku nr 2a i 2b do SWZ..

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/09/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/09/2021
Local time: 14:00
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu systemu zakupowego GK PGE. Do upływu terminu otwarcia ofert Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ofertą.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium kosztu (NPV). Model ewaluacji ofert przedstawiony jest w SWZ.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z Ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny Podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej opisane są w SWZ.

6. Dokumenty wymagane od Wykonawców wraz z ofertą określone są w SWZ.

7. Zamawiający ubiega się o zewnętrzne finansowanie inwestycji będącej przedmiotem Zamówienia w ramach dostępnych systemów wsparcia tj. wsparcia przewidzianego (i) Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 2021 poz. 144 z późn. zm.), (ii) Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 poz. 247 z późn. zm.) oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, środków krajowych pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zamawiający może unieważnić Postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Przedmiotu Zamówienia, nie zostały mu przyznane.

8. Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 31 SWZ.

9. Pozostałe informacje i wymagania w postępowaniu określone są w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/08/2021