Usługi - 410189-2020

01/09/2020    S169

Polska-Skierniewice: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 169-410189

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 140-345505)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Mokra Prawa 30
Miejscowość: Skierniewice
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 96-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Lachowski
E-mail: przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl
Tel.: +48 468333808
Faks: +48 468334668
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodkan-skierniewice.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej

Numer referencyjny: ZS/007/U/U/JRP/20
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWIK „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej”, w skład, którego wchodzi:

1) dostawa i wdrożenie systemu GIS do zarządzania majątkiem sieciowym spółki ZWiK ,,Wod-Kan” Sp. z o.o.;

2) zaprojektowanie i budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej ZWiK „Wod-Kan” Sp. z o.o.;

3) opracowanie i wdrożenie modelu matematycznego sieci wodociągowej.

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji Zamówienia: roboty ziemne, instalacyjno-montażowe urządzeń pomiarowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 140-345505

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

a) doświadczenie zawodowe:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej:

1) jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informacji przestrzennej GIS, modelu hydraulicznego sieci wodociągowej oraz monitoringu sieci wodociągowej wraz z integracją z systemem bilingowym w przedsiębiorstwie działającym w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto oraz;

2) jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informacji przestrzennej GIS wraz z mobilnym systemem GIS działającym przynajmniej na 10 urządzeniach mobilnych w przedsiębiorstwie działającym w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto;

Powinno być:

a) doświadczenie zawodowe:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej:

1) jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informacji przestrzennej GIS, modelu hydraulicznego sieci wodociągowej oraz monitoringu sieci wodociągowej wraz z integracją z systemem bilingowym w przedsiębiorstwie działającym w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto

oraz

2) jedną usługę polegającą na wdrożeniu systemu informacji przestrzennej GIS wraz z mobilnym systemem GIS działającym przynajmniej na 5 urządzeniach mobilnych w przedsiębiorstwie działającym w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto.

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Oferty” do 1.9.2020, do godziny 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi 1.9.2020, o godzinie 13.15 za pośrednictwem platformy w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30, 96-100 Skierniewice, POLSKA

Powinno być:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Oferty” do 15.9.2020, do godziny 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi 15.9.2020, o godzinie 13.15 za pośrednictwem platformy w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30, 96-100 Skierniewice, POLSKA.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 13:15
Powinno być:
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 13:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: