29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 410210-2021

11/08/2021    S154

Polska-Puchaczów: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2021/S 154-410210

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 119-316045)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 7130005784
Adres pocztowy: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Miejscowość: Puchaczów
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-013
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Rubaszko
E-mail: mrubaszko@lw.com.pl
Tel.: +48 814625132
Faks: +48 814625007
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lw.com.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.lw.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa RE „Żelazny” w km. 0+000-6+000 wraz z wykonaniem przepompowni umożliwiającej odwodnienie gruntów przyległych do rowu i przerzut wód do odbiornika rzeki Świnki zgodnie z projektem bud.wykon.

Numer referencyjny: 2172/EZP/MRU/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy RE „Żelazny” w km. 0+000-6+000 wraz z wykonaniem przepompowni umożliwiającej odwodnienie gruntów przyległych do rowu i przerzut wód do odbiornika rzeki Świnki” zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 119-316045

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/11/2021
Powinno być:
Data: 17/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zmieniony termin otwarcia ofert w związku z czasem koniecznym na opracowanie odpowiedzi