Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 410251-2017

17/10/2017    S199

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne usługi inżynieryjne

2017/S 199-410251

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Marzec-Rolka
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564942
Faks: +48 327564943
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych z nagromadzonego materiału w KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie JSW S.A.

Numer referencyjny: 3/P/17
II.1.2)Główny kod CPV
71330000 Różne usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych z nagromadzonego materiału w KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie JSW S.A.

Termin wykonania zamówienia 48 miesięcy od daty protokolarnego przekazania miejsca pracy.

Przekazanie miejsca pracy nastąpi do 30 dni od daty podpisania umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych na poz. 900 z nagromadzonego materiału w JSW S.A.KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie Ruch Zofiówka.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000 Różne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ruch Zofiówka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych i osadników wód dołowych na poz. 900 z nagromadzonego materiału w JSW S.A. KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie Ruch Zofiówka.

Termin wykonania zamówienia 48 miesięcy od daty protokolarnego przekazania miejsca pracy.

Przekazanie miejsca pracy nastąpi do 30 dni od daty podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych na poz. 713, 838 i 950 z nagromadzonego materiału w JSW S.A. KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie Ruch Borynia.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71330000 Różne usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ruch Borynia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Obsługa oraz czyszczenie chodników pojemnościowych na poz. 713, 838 i 950 z nagromadzonego materiału w JSW S.A. KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie Ruch Borynia.

Termin wykonania zamówienia 48 miesięcy od daty protokolarnego przekazania miejsca pracy.

Przekazanie miejsca pracy nastąpi do 30 dni od daty podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej

zadanie 1 – 400 000 PLN,

zadanie 2 – 400 000 PLN,

nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednorazowej usługi albo wielu usług, obejmującej albo obejmujących obsługę lub czyszczenie z nagromadzonych osadów chodników wodnych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych albo obsługę lub czyszczenie z nagromadzonych osadów chodników pojemnościowych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych albo obsługę lub czyszczenie z nagromadzonych osadów zbiorników wodnych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych albo obsługę lub czyszczenie z nagromadzonych osadów osadników wodnych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o wartości albo łącznej wartości co najmniej:

zadanie 1 – 1 500 000 PLN netto,

zadanie 2 – 1 500 000 PLN netto.

2. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej potwierdzać będzie dysponowanie osobami, posiadającymi następujące kwalifikacje:

2.1. Zadanie 1

2.1.1. jedna osoba posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych

2.1.2. dwie osoby posiadające kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności górniczej,

2.1.3. jedna osoba posiadająca kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych,

2.1.4. jedna osoba służb BHP posiadająca łącznie kwalifikacje: pracownika służby BHP, (zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz co najmniej dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego,

2.1.5. 26 osób, w tym osoby posiadające kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie obsługi następujących urządzeń wykorzystywanych w chodnikach pojemnościowych i osadnikach wód dołowych: pomp kopalnianych (co najmniej 6 osób), przenośników taśmowych i zgrzebłowych (co najmniej 4 osoby),kołowrotów kopalnianych (co najmniej 3 osoby), ładowarek zasięrzutnych ŁZK-6P (co najmniej 3 osoby),zestawów klasyfikująco – odwadniających typu ZEKO-S70 (co najmniej 4 osoby).

2.2. Zdanie 2

2.2.1. jedna osoba posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych,

2.2.2. dwie osoby posiadające kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności górniczej

2.2.3. jedna osoba posiadająca kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych,

2.2.4. jedna osoba służb BHP posiadająca łącznie kwalifikacje: pracownika służby BHP, (zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz co najmniej dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego,

2.2.5. 24 osoby, w tym osoby posiadające kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie obsługi następujących urządzeń wykorzystywanych w chodnikach pojemnościowych: pomp kopalnianych (co najmniej6 osób), przenośników zgrzebłowych (co najmniej 4 osoby)kołowrotów kopalnianych (co najmniej 6 osób),zestawów klasyfikująco – odwadniających typu ZEKO-M70 (co najmniej 4 osoby).

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej.

Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust.1 pkt 12 – 23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości:

Zadanie 1 – 200 000 PLN.

Zadanie 2 – 180 000 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 120 dni od jej dostarczenia do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca będzie realizował usługę do 48 miesięcy od daty protokolarnego udostępnienia miejsca jej realizacji.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Aukcja zostanie przeprowadzona na https://jsw.logintrade.net. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej w zadaniu 1 i 2 będzie całkowita cena netto (waga – 100 %). Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 248-455398
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/12/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pok. nr 123.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2017