Usługi - 410305-2016

22/11/2016    S225

Polska-Szczecin: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2016/S 225-410305

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 221-402915)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Adres pocztowy: ul. Mariacka 25
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 70-546
Państwo: Polska
E-mail: bielak@zbilk.szczecin.pl
Tel.: +48 914886347
Faks: +48 914886346
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zbilk.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w zasobie komunalnym Gminy Miasto Szczecin w podziale na cztery części.

Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.EB.171-54-PN/16
II.1.2)Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu czystości w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Szczecin na powierzchni 74 591,54 m2, na terenach będących własnością Gminy Miasto Szczecin przyległych do nieruchomości wraz z terenami sprzątanymi cyklicznie o powierzchni 405 208,67 m2 łącznie z zimowym utrzymaniem terenów na powierzchni 51 191,59 m2 stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin wymienionych w załączniku nr 3 do siwz, oraz zimowe utrzymanie terenów nie wykazanych w załączniku nr 3 do siwz, na powierzchni orientacyjnej 7 200 m2, interwencyjne porządkowanie terenów gminnych w ramach programu Alert nie wykazanych w załączniku nr 3 do siwz, na powierzchni orientacyjnej 14 950 m2 w zależności od potrzeb zamawiającego, w obrębie zarządzanych rejonów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U.96.132.622).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 221-402915

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/12/2016
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 29/12/2016
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia
Zamiast:
Data: 27/12/2016
Czas lokalny: 9:15
Powinno być:
Data: 29/12/2016
Czas lokalny: 9:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: