Servizi - 410337-2018

20/09/2018    S181

Polonia-Gorzów Wielkopolski: Servizi di trasporto di rifiuti

2018/S 181-410337

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Inneko Sp. z o.o.
Numero di identificazione nazionale: 5990206400
Indirizzo postale: ul. Teatralna 49
Città: Gorzów Wielkopolski
Codice NUTS: PL431 Gorzowski
Codice postale: 66-400
Paese: Polonia
Persona di contatto: Joanna Lodzińska
E-mail: j.lodzinska@inneko.pl
Tel.: +48 601211929
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bip.inneko.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.bip.inneko.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: gospodarka odpadami

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Usługa spedycji i transportu odpadów palnych o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne)

Numero di riferimento: ZP/PN/07/2018
II.1.2)Codice CPV principale
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest spedycja i transport odpadów palnych (paliwa alternatywnego) o kodzie 19 12 10 na trasie: od Zamawiającego, tj. Inneko Sp. z o.o. ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. – Chróścik do Odbiorcy tj. Górażdże Cement S.A. w Choruli, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
63521000 Servizi di agenzie di trasporto merci
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL43 Lubuskie
Luogo principale di esecuzione:

Inneko Sp. z o.o. ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wielkopolski – Chróścik, POLSKA do Odbiorcy tj. Górażdże Cement S.A. w Choruli, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole, POLSKA.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1) Odpad palny o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne) jest do odbioru w Inneko Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180, obręb Chróścik.

2) Załadunek paliwa alternatywnego na samochody Wykonawcy leży po stronie Zamawiającego.

3) Realizacja niniejszego zamówienia, w ramach wynagrodzenia umownego, obejmować będzie: transport paliwa alternatywnego sprzętem Wykonawcy, z miejsca wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia – do miejsca przeznaczenia.

4) Zamawiający zakłada w okresie realizacji przedmiotu zamówienia przetransportować 11 000 Mg ± 20 % paliwa alternatywnego.

5) Załadunek i przewóz paliwa będzie odbywał się na podstawie planów ilościowych dostaw paliwa opracowywanych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy. Przesłany harmonogram będzie traktowany jako zlecenie na wykonanie zadania. Tygodniowy harmonogram dostaw będzie przekazywany Wykonawcy w piątki do godz. 14:00.

6) Załadunek odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 7:00–21:00

7) Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wyznaczenia załadunku i przewozu w soboty.

8) Godziny dostaw do Cementowni Górażdże: przez całą dobę zgodnie z wcześniejsza awizacją.

9) Podstawiony po załadunek i przewóz paliwa samochód będzie każdorazowo ważny przed załadunkiem i po nim, aby określić wagę ładunku. Masa przekazywanego paliwa zostanie wpisana w Dokument Wagowy, który następnie zostanie przekazany kierowcy. Odbiorca także przekaże Wykonawcy dokument potwierdzający wagę przyjętego ładunku.

10) Wszelkie obowiązki związane ze spedycją przyjmie na siebie Wykonawca, a w szczególności:

a) przygotowanie samochodu podstawionego do załadunku i rozładunku

b) przygotowanie przesyłki do przewozu (odpowiednie zabezpieczenie ładunku)

c) dobór trasy gwarantujący dostarczenie ładunku na czas,

d) dobór trasy i jej czasu maksymalnie chroniących odpad przed zamarznięciem, do czasu przekazania go Odbiorcy,

e) opiekę nad przesyłką w drodze,

f) dostawę przesyłki do miejsca przeznaczenia,

g) poinformowanie Zleceniodawcy o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie,

h) przestrzeganie przepisów BHP, a w szczególności obowiązujących przepisów i procedur na terenie Inneko Sp. z o.o. oraz Cementowni Górażdże.

11) na teren Inneko Sp. z o.o., ul. Małyszyńska 180 w Gorzowie Wlkp. będą mogły wjechać tylko pojazdy oraz osoby, które zostały wcześniej zgłoszone przez Wykonawcę, osobie wskazanej do kontaktu ze strony Zamawiającego, oraz adres mailowy: ewidencja@inneko.pl i otrzymały przypisaną datę oraz numer awizacji. Zgłoszenie odbywa się w formie elektronicznej – ze wskazaniem:

a) numeru rejestracyjnego pojazdy Wykonawcy lub Podwykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawca zgłosił Podwykonawcę),

b) danych kierowcy Wykonawcy lub Podwykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawca zgłosił Podwykonawcę) – imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego.

c) daty, godziny i numeru awizacji.

12) Środek transportu musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności być:

a) sprawny technicznie,

b) wyposażony w ruchomą podłogę i przystosowany do przewozu materiałów sypkich,

c) zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych (suchy w środku bez widocznych uszkodzeń i zabrudzeń, itp.),

d) przystosowany do przewozu paliwa alternatywnego, tj.: musi mieć zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenie trasy przejazdu,

e) dopuszczony do poruszania się po drogach,

f) szczelny,

g) stabilny (uniemożliwiający osuwanie się odpadu oraz ewentualne ich pylenie),

h) mieć odpowiednią ładowność i wytrzymałość przystosowaną i zapewniającą wywóz odpadów i pozwalającą na ich odbiór w wymaganym terminie realizacji.

13) Wymagane zabezpieczenia dotyczące transportu określają stosowne normy techniczne, oraz prawo o ruchu drogowym, oraz wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu odpadów, oraz warunków, jakich można się spodziewać na trasie przejazdu.

14) Wszelkie ryzyko związane ze stanem fizycznym paliwa alternatywnego przechodzi na Wykonawcę od chwili podpisania dokumentu wag...

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: Cena / Ponderazione: 60
Costo - Nome: Czas reakcji od zgłoszenia Zamawiającego do przyjazdu Wykonawcy po załadunek / Ponderazione: 40
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający nie precyzuje szczególnego warunku w tym zakresie

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 400 000,00 PLN, wraz z opłaconą składką. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa winna być aktualna na dzień składania i otwarcia ofert. Jeżeli z ww. dokumentu nie wynika, że składka została opłacona, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie jej opłaty lub opłat raty składki wymagalnej na dzień otwarcia. Ze względu na specyfikę zawierania umów ubezpieczeniowych, obejmujących okresy nie dłuższe niż jeden rok dopuszczalne jest po podpisaniu umowy sukcesywne przedstawianie dowodów opłacania polisy lub przedstawienie nowej polisy OC zawartej na kres obowiązywania umowy.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem:

a) dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę aktualnej decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10, zgodnie z ustawą o odpadach i obowiązującymi przepisami na okres zapewniający wykonanie całości zamówienia, tj. nie krótszy niż do końca trwania umowy;

b) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, zamawiający żąda następujących dokumentów:

— aktualna decyzja udzielająca zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10, zgodnie z ustawą o odpadach i obowiązującymi przepisami na okres zapewniający wykonanie całości zamówienia, tj. nie krótszy niż do końca trwania umowy,

— licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie z załącznikiem nr 8, który stanowi integralną część SIWZ

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/10/2018
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/10/2018
Ora locale: 10:15
Luogo:

Inneko Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Salka edukacyjna, POLSKA

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi, bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: pzp@inneko.pl

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (ec.europa.eu.growth/tools-databases/epsd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

j) Przekazanie Zamawiającemu JEDZ w innym trybie niż drogą elektroniczną w sposób określony w niniejszej SIWZ, będzie uważane za niezłożenie JEDZ, co w konsekwencji będzie powodowało wdrożenie przez Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych w ustawie Pzp na wypadek niezłożenia JEDZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/09/2018