Servizi - 410337-2018

20/09/2018    S181

Polska-Gorzów Wielkopolski: Usługi transportu odpadów

2018/S 181-410337

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Inneko Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5990206400
Adres pocztowy: ul. Teatralna 49
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Lodzińska
E-mail: j.lodzinska@inneko.pl
Tel.: +48 601211929

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.inneko.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.inneko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa spedycji i transportu odpadów palnych o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne)

Numer referencyjny: ZP/PN/07/2018
II.1.2)Główny kod CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest spedycja i transport odpadów palnych (paliwa alternatywnego) o kodzie 19 12 10 na trasie: od Zamawiającego, tj. Inneko Sp. z o.o. ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp. – Chróścik do Odbiorcy tj. Górażdże Cement S.A. w Choruli, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63521000 Usługi agencji przewozu towarowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Inneko Sp. z o.o. ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wielkopolski – Chróścik, POLSKA do Odbiorcy tj. Górażdże Cement S.A. w Choruli, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Odpad palny o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne) jest do odbioru w Inneko Sp. z o.o w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180, obręb Chróścik.

2) Załadunek paliwa alternatywnego na samochody Wykonawcy leży po stronie Zamawiającego.

3) Realizacja niniejszego zamówienia, w ramach wynagrodzenia umownego, obejmować będzie: transport paliwa alternatywnego sprzętem Wykonawcy, z miejsca wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia – do miejsca przeznaczenia.

4) Zamawiający zakłada w okresie realizacji przedmiotu zamówienia przetransportować 11 000 Mg ± 20 % paliwa alternatywnego.

5) Załadunek i przewóz paliwa będzie odbywał się na podstawie planów ilościowych dostaw paliwa opracowywanych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy. Przesłany harmonogram będzie traktowany jako zlecenie na wykonanie zadania. Tygodniowy harmonogram dostaw będzie przekazywany Wykonawcy w piątki do godz. 14:00.

6) Załadunek odbywać się będzie w dni robocze w godzinach 7:00–21:00

7) Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wyznaczenia załadunku i przewozu w soboty.

8) Godziny dostaw do Cementowni Górażdże: przez całą dobę zgodnie z wcześniejsza awizacją.

9) Podstawiony po załadunek i przewóz paliwa samochód będzie każdorazowo ważny przed załadunkiem i po nim, aby określić wagę ładunku. Masa przekazywanego paliwa zostanie wpisana w Dokument Wagowy, który następnie zostanie przekazany kierowcy. Odbiorca także przekaże Wykonawcy dokument potwierdzający wagę przyjętego ładunku.

10) Wszelkie obowiązki związane ze spedycją przyjmie na siebie Wykonawca, a w szczególności:

a) przygotowanie samochodu podstawionego do załadunku i rozładunku

b) przygotowanie przesyłki do przewozu (odpowiednie zabezpieczenie ładunku)

c) dobór trasy gwarantujący dostarczenie ładunku na czas,

d) dobór trasy i jej czasu maksymalnie chroniących odpad przed zamarznięciem, do czasu przekazania go Odbiorcy,

e) opiekę nad przesyłką w drodze,

f) dostawę przesyłki do miejsca przeznaczenia,

g) poinformowanie Zleceniodawcy o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie,

h) przestrzeganie przepisów BHP, a w szczególności obowiązujących przepisów i procedur na terenie Inneko Sp. z o.o. oraz Cementowni Górażdże.

11) na teren Inneko Sp. z o.o., ul. Małyszyńska 180 w Gorzowie Wlkp. będą mogły wjechać tylko pojazdy oraz osoby, które zostały wcześniej zgłoszone przez Wykonawcę, osobie wskazanej do kontaktu ze strony Zamawiającego, oraz adres mailowy: ewidencja@inneko.pl i otrzymały przypisaną datę oraz numer awizacji. Zgłoszenie odbywa się w formie elektronicznej – ze wskazaniem:

a) numeru rejestracyjnego pojazdy Wykonawcy lub Podwykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawca zgłosił Podwykonawcę),

b) danych kierowcy Wykonawcy lub Podwykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawca zgłosił Podwykonawcę) – imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego.

c) daty, godziny i numeru awizacji.

12) Środek transportu musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności być:

a) sprawny technicznie,

b) wyposażony w ruchomą podłogę i przystosowany do przewozu materiałów sypkich,

c) zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych (suchy w środku bez widocznych uszkodzeń i zabrudzeń, itp.),

d) przystosowany do przewozu paliwa alternatywnego, tj.: musi mieć zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenie trasy przejazdu,

e) dopuszczony do poruszania się po drogach,

f) szczelny,

g) stabilny (uniemożliwiający osuwanie się odpadu oraz ewentualne ich pylenie),

h) mieć odpowiednią ładowność i wytrzymałość przystosowaną i zapewniającą wywóz odpadów i pozwalającą na ich odbiór w wymaganym terminie realizacji.

13) Wymagane zabezpieczenia dotyczące transportu określają stosowne normy techniczne, oraz prawo o ruchu drogowym, oraz wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu odpadów, oraz warunków, jakich można się spodziewać na trasie przejazdu.

14) Wszelkie ryzyko związane ze stanem fizycznym paliwa alternatywnego przechodzi na Wykonawcę od chwili podpisania dokumentu wag...

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji od zgłoszenia Zamawiającego do przyjazdu Wykonawcy po załadunek / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje szczególnego warunku w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 400 000,00 PLN, wraz z opłaconą składką. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa winna być aktualna na dzień składania i otwarcia ofert. Jeżeli z ww. dokumentu nie wynika, że składka została opłacona, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie jej opłaty lub opłat raty składki wymagalnej na dzień otwarcia. Ze względu na specyfikę zawierania umów ubezpieczeniowych, obejmujących okresy nie dłuższe niż jeden rok dopuszczalne jest po podpisaniu umowy sukcesywne przedstawianie dowodów opłacania polisy lub przedstawienie nowej polisy OC zawartej na kres obowiązywania umowy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem:

a) dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę aktualnej decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10, zgodnie z ustawą o odpadach i obowiązującymi przepisami na okres zapewniający wykonanie całości zamówienia, tj. nie krótszy niż do końca trwania umowy;

b) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, zamawiający żąda następujących dokumentów:

— aktualna decyzja udzielająca zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10, zgodnie z ustawą o odpadach i obowiązującymi przepisami na okres zapewniający wykonanie całości zamówienia, tj. nie krótszy niż do końca trwania umowy,

— licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikiem nr 8, który stanowi integralną część SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/10/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Inneko Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Salka edukacyjna, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi, bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: pzp@inneko.pl

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (ec.europa.eu.growth/tools-databases/epsd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

j) Przekazanie Zamawiającemu JEDZ w innym trybie niż drogą elektroniczną w sposób określony w niniejszej SIWZ, będzie uważane za niezłożenie JEDZ, co w konsekwencji będzie powodowało wdrożenie przez Zamawiającego odpowiednich procedur i sankcji określonych w ustawie Pzp na wypadek niezłożenia JEDZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2018