Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 410443-2020

02/09/2020    S170

Бeлгия-Брюксел: Многостранен каскаден рамков договор за услуги за подпомагане в областта на оценката за съответствие

2020/S 170-410443

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 142-348321)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, FISMA — Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, FISMA.B.4 — Free movement of capital and application of EU law
Пощенски адрес: The Pavilion (SPA2), Rue de Spa 2
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия
Електронна поща: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Многостранен каскаден рамков договор за услуги за подпомагане в областта на оценката за съответствие

Референтен номер: FISMA/2020/OP/0006
II.1.2)Основен CPV код
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Многостранен рамков договор за услуги за подпомагане в областта на оценката за съответствие.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/08/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 142-348321

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: III.1.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности
Вместо:

Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.

Да се чете:

Критерии за подбор, както е изложено в актуализираните документи за обществена поръчка.

По-специално е направена промяна в точка 2 на критерий Т4.

Ръководител на проект: да се чете „Ръководител на проект с най-малко три години опит в управлението на проекти през последните 10 години — включително надзор на осъществяването на проекта, контрол на качеството на доставената услуга,насоченост към клиентите и разрешаване на конфликти, обхващащ най-малко три държави-членки на ЕС, с екип от поне 10 служители — с минимална обща стойност от 100 000 EUR. В допълнение, ръководителят на проекта трябва да притежава общи познания относно законодателството на ЕС в областта на финансовите услуги (което да бъде демонстрирано чрез неговото/нейното образование и/или професионален опит)“.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 07/10/2020
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 21/10/2020
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 09/10/2020
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 23/10/2020
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: