29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 410443-2020

02/09/2020    S170

Belgia-Bruksela: Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym o usługi pomocy w dziedzinie oceny zgodności

2020/S 170-410443

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 142-348321)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, FISMA — Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, FISMA.B.4 — Free movement of capital and application of EU law
Adres pocztowy: The Pavilion (SPA2), Rue de Spa 2
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokrotna umowa ramowa w systemie kaskadowym o usługi pomocy w dziedzinie oceny zgodności

Numer referencyjny: FISMA/2020/OP/0006
II.1.2)Główny kod CPV
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wielokrotna umowa ramowa o usługi pomocy w dziedzinie oceny zgodności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 142-348321

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolności techniczne i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Powinno być:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z uaktualnionymi dokumentami zamówienia.

Konkretnie zmiany dokonano w kryterium T4 pkt 2.

Kierownik projektu: „Kierownik projektu z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w okresie ostatnich 10 lat w zarządzaniu projektem, w tym w nadzorowaniu realizacji projektu, kontroli jakości świadczonych usług, ukierunkowaniu na klienta i rozwiązywaniu konfliktów, o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 100 000 EUR, obejmującym co najmniej 3 państwa członkowskie UE z zespołem składającym się z co najmniej 10 osób. Ponadto kierownik projektu musi posiadać ogólną znajomość przepisów UE dotyczących usług finansowych (co należy wykazać poprzez wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe).”

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/10/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: