Bygge og anlæg - 410517-2020

02/09/2020    S170

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 170-410517

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
CVR-nummer: 31111048
Postadresse: Helsingforsgade 6A-D
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Wilhelm Jørgensen
E-mail: hwj@dmjx.dk
Telefon: +45 89440440
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dmjx.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://field.dalux.com/client/da-dk/puplic/tender/TID-11580
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: D|K2 Bygherrerådgivning as
CVR-nummer: 27569714
Postadresse: Graven 3
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Krüger
E-mail: mk@d-k2.dk
Telefon: +45 30665147
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-k2.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://field.dalux.com/client/da-dk/puplic/tender/TID-11580
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

DMJX Ørestad Nord, udbud af totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ønsker at opføre et nyt domicil i August Schade Kvarteret i Ørestad Nord på en byggegrund, som man forventer at købe af Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Kontrakten omfatter projektering og opførelse af et nyt undervisningsbyggeri, med et areal over terræn på 7 000 etagemeter samt kælder indeholdende 29 p-pladser og diverse sekundære funktioner, og tilhørende udenomsarealer. Undervisningsbyggeriet skal opføres på et grundareal med adressen Grønjordsvej 2, 2300 København S. Undervisningsbyggeriet skal danne ramme for de 4 bacheloruddannelser indenfor Visuel kommunikation, Kommunikation, Medieproduktion og Ledelse samt TV- og Medietilrettelæggelse, en journalistisk tillægsuddannelse samt en bred vifte af kurser og videreuddannelse. Uddannelsesbyggeriet forventes at skulle rumme ca. 800 fuldtidsstuderende, 2 000 kursister og 70 medarbejdere.

Kontrakten udbydes i totalentreprise på grundlag af et byggeprogram med tilhørende bilag og betingelser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214300 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Grønjordsvej 2, 2300 København S, matrikel 287f, Eksercerpladsen, København.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ønsker at opføre et nyt domicil i August Schade Kvarteret i Ørestad Nord på en byggegrund, som man forventer at købe af Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Kontrakten omfatter projektering og opførelse af et nyt undervisningsbyggeri, med et areal over terræn på 7 000 etagemeter samt kælder indeholdende 29 p-pladser og diverse sekundære funktioner, og tilhørende udenomsarealer. Undervisningsbyggeriet skal opføres på et grundareal med adressen Grønjordsvej 2, 2300 København S. Undervisningsbyggeriet skal danne ramme for de 4 bacheloruddannelser indenfor Visuel kommunikation, Kommunikation, Medieproduktion og Ledelse samt TV- og Medietilrettelæggelse, en journalistisk videreuddannelse samt en bred vifte af kurser og videreuddannelse. Uddannelsesbyggeriet forventes at skulle rumme ca. 800 fuldtidsstuderende, 2 000 kursister og 70 medarbejdere.

Der forventes et bæredygtigt hus, hvor energiforbruget reduceres gennem miljøvenlige løsninger og, der ønskes rettet et særligt fokus på indeklimaet, i særdeleshed det akustiske miljø til gavn for de mange forskelligartede aktiviteter der vil udfolde sig over dagen i det nye undervisningsbyggeri.

Det ny undervisningsbyggeri vil skulle rumme funktioner som, centrale fællesfaciliteter, undervisningslokaler, atelierer, særlige undervisningsfaciliteter til kursister, faste kontorarbejdspladser, konferencefaciliteter, bibliotek, værkstedsfaciliteter, udstillingsfunktioner, kantine med tilhørende produktionskøkken, caféområde, reception, studiemiljø og uformelle mødesteder, tilhørende sekundære funktioner, p-kælder.

Det er et krav, at undervisningsbyggeriet opnår certificeringen for nye kontorbygninger til minimum Guld efter DGNB-certificeringssystemet.

Kontrakten udbydes i totalentreprise på grundlag af et byggeprogram med tilhørende bilag og betingelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 31
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgere vil blive udvalgt efter en samlet vurdering af, hvilken gruppe af ansøgere, der vil give den mest effektive konkurrence og størst mulig sikkerhed for ordregiver. Dette betyder, at ansøgere, hvis det er muligt, udvælges i 2 grupper som:

— 2 større virksomheder/konsortier (omsætninger over 800 mio. DKK)

— 3 mellemstore virksomheder/konsortier (omsætning under 800 mio. DKK).

Omsætningen beregnes som et gennemsnit af totalentreprenørens (inkl. evt. økonomisk støttende enheders/konsortiets) omsætning over de 3 seneste, afsluttede regnskabsår.

Der udvælges indenfor hver gruppe de ansøgere, der præsenterer de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave. Det vil indgå i vurderingen af referencerne, hvorvidt disse viser erfaring med de i afsnit III.1.3) oplistede punkter. Vurderingen af hvilke ansøgere, der har præsenteret de mest relevante referencer vil blive baseret på en samlet helhedsvurdering af, hvorvidt referencerne - enkeltvis eller tilsammen - dokumenterer en høj grad af erfaring med tilsvarende opgaver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der ydes tilbudsvederlag, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 3.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal som ordregiver kræve, at ansøger benytter sig af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger skal derfor ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument. Ansøger skal udfylde ESPD del II - VI.

Det bemærkes, at ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis de er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundende oplistet i udbudslovens § § 135-137, svarende til grundende i ESPD-dokumentets del III, idet ordregiver også anvender de frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en situation omfattet af en af de i udbudslovens § § 135-137 oplistede udelukkelsesgrunde. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD-dokumentets del III.

Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på underleverandører eller andre for at kunne opfylde mindstekrav til egnethed (økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet). Oplysning afgives ved at udfylde ESPD-dokumentets del II, afsnit C.

Såfremt ansøger baserer sig på underleverandører (andre enheders kapacitet) i forhold til den økonomiske og finansielle kapacitet og/eller den tekniske og faglige kapacitet, herunder i forhold til opfyldelse af mindstekrav, skal ansøger vedlægge sin ansøgning om prækvalifikation et særskilt ESPD udfyldt af underleverandøren/erne med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV.

Desuden skal ansøger udfylde ESPD del V.

Før ordregivers beslutning og meddelelse om prækvalifikation, skal de ansøgere, som ordregiver forventer at prækvalificere, på opfordring fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet, idet ordregiver har vurderet, at betingelserne for tidlig indhentning efter udbudslovens § 151, stk. 2 er opfyldt i dette udbud med forhandling. Ordregiver vil således anmode ansøgere om at fremlægge dokumentation i henhold til Udbudslovens § § 153 og 154 (dvs. f.eks. serviceattest og revisorerklæring).

Ordregiver forventer at opstille en meget kort frist for denne fremsendelse, og opfordrer derfor til, at ansøgere indsamler den krævede dokumentation allerede nu. Serviceattest (eller tilsvarende dokumentation) må ikke være mere end 3 måneder gammel regnet fra datoen for fristen for ansøgning om prækvalifikation.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse omsætning og soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Ansøger skal oplyse egenkapitalens størrelse i det senest afsluttede og reviderede regnskabsår. Hvis ansøgers regnskabsår er afsluttet mere end 6 måneder før prækvalifikationsfristen, skal ansøgningen vedlægges en underskrevet ledelseserklæring om, i hvilket omfang der er - eller ikke er - sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske forhold efter regnskabsårets udløb. Indholdet af ledelseserklæringen vil i så fald kunne blive inddraget i vurderingen af egnethed. Dokumentation for efterspurgte kan ske i form af årsregnskaber eller revisorerklæring.

Hvis ansøgningen afgives af et konsortium eller ansøger baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet på andres kapacitet, vil vurderingen af omsætningen hhv. egenkapitalen ske ved at se på de økonomiske aktørers samlede omsætning hhv. egenkapital, dog således at evt. koncernregnskabers oplysninger og betydninger i givet fald skal tydeliggøres for ordregiver.

Hvis ansøgning afgives af et konsortium eller ansøger baserer sig på andres økonomiske og finansielle kapacitet, vil vurderingen af soliditetsgraden ske ved at se på de økonomiske aktørers samlede (beregnede(soliditetsgrad, dog således at evt. koncernregnskabers oplysninger og betydninger i givet fald skal tydeliggøres for ordregiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Det er et mindstekrav, at ansøger som minimum har haft en omsætning på 100 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

2) Det er et mindstekrav, at ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår udgør mindst 15 %.

3) Det er et mindstekrav at ansøgers egenkapital i det senest afsluttede og reviderede regnskabsår udgjorde minimum 10 % af ansøgers omsætning i samme regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal til ansøgningen vedlægge 5 referencer for totalentreprenør der dokumenterer erfaringer med projektering og udførelse indenfor de seneste 5 år. En reference anses for udført, hvis afleveringen af byggeriet ligger indenfor 5 år regnet fra fristen for ansøgning om prækvalifikation.

Ansøger skal endvidere vedlægge 5 referencer fra arkitektrådgiver og 5 referencer fra ingeniørrådgiver, der dokumenterer erfaring med teknisk rådgivning indenfor de seneste 3 år, dog således, at hvis referencer er knyttet til et totalentrepriseprojekt indenfor de seneste 5 år. En reference anses som udført, hvis afleveringen af hovedprojektet ligger indenfor 3 hhv. 5 år regnet fra fristen for ansøgning om prækvalifikation. Hvis en reference mangler en eller flere af de nedenfor nævnte oplysninger, vil det ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men vil kunne komme ansøgeren til skade i forbindelse med udvælgelsen.

For totalentreprenøren vedlægges referencer som totalentreprenør indenfor områderne:

— Udannelsesbyggeri med tilsvarende kompleksitet og areal som nærværende udbudte byggeri

— Byggeri i sammenlignelig kontekst (f.eks. særlige/vanskelige byggepladsforhold

— Bæredygtigt byggeri og lavenergibyggeri

— Indeklima og commissioning.

For totalentreprenørens referencer oplyses ud over generel beskrivelse, der indebærer oplysninger om projektets karakter, indhold, sammenlignelighed/kompleksitet, evt. bæredygtigheds-, lavenergi- og indeklimaforhold samt evt. forhold omkring commissioning, også det bruttoetageareal som opgaven vedrører, entreprisesum og udførelsestid, samt en beskrivelse af byggepladsforholdende under udførelsen.

For henholdsvis arkitekt rådgiver og ingeniørrådgiver vedlægges referencer indenfor følgende områder:

— Uddannelsesbyggeri med tilsvarende kompleksitet og areal

— Bæredygtigt byggeri og lavenergibyggeri

— Indeklima og commissioning.

For rådgivernes referencer oplyses ud over generel beskrivelse, der indebærer oplysninger om projektets karakter, indhold og kompleksitet, evt. bæredygtigheds-, lavenergi- og indeklimaforhold samt evt. forhold omkring commissioning, det bruttoetageareal som opgaven vedrører og omfang af rådgivningsydelser beskrevet ved enkeltydelser. Desuden skal tidspunkt for rådgivningen oplyses.

Det henstilles generelt at referencer holdes indenfor 2 A4-sider.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at både arkitektrådgiver og ingeniørrådgiver hver især ved hjælp af mindst én af de beskrevne/vedlagte referencer dokumenterer erfaring med projektering og udførelse af nybyggeri af et uddannelsesbyggeri på minimum 5 000 m2. Disse referencer bedes tydeligt markeret til opfyldelse af mindstekravet. Selvom der kan være tale om samme projekt (grundet tidligere samarbejde) bedes hver rådgiver vedlægge referencebeskrivelse heraf blandt deres 5 referencer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der vil skulle stilles sikkerhed iht. ABT93 med de tilføjelser og fravigelser der fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/10/2020
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/10/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler:

Med nærværende udbud stilles krav om at leverandøren skal beskæftige elever/praktikanter. Ved elever/praktikanter forstås en arbejdstager, med hvem leverandøren eller dennes underleverandør indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. De nærmere vilkår vedrørende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler fremgår af udbudsmaterialet.

Overenskomstmæssige vilkår:

For nærværende udbud er der krav om, at de virksomheder og deres evt. underleverandører (kædeansvar), der byder ind på opgaven, skal give deres ansatte løn- og arbejdsvilkår der ikke er mindre gunstige end overenskomstmæssige vilkår, jf. ILO-konvention 94, således præciseret at arbejdere, der udfører offentlige bygge- og anlægsopgaver, skal sikres løn, arbejdstider og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der bl.a. i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art, der hvor arbejdet udføres. De nærmere vilkår vedrørende brugen af arbejdsklausuler fremgår af udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentligjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnte for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/08/2020