Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 410519-2021

11/08/2021    S154

Tanzania-Dar Es Salaam: Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen

2021/S 154-410519

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Postadres: 14/15 Masaki, Haile Selassie Road, Oasis Office Park, 4th Floor
Plaats: Dar Es Salaam
NUTS-code: TZ Tanzania
Postcode: P.O Box 23209
Land: Tanzania
Contactpersoon: Constantin Naloyarè HIEN
E-mail: constantin.hien@enabel.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.enabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419661
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419661
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ontwikkelingssamenwerking

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen "leidingen, kleppen en zonnepompsysteem

Referentienummer: Enabel-TAN 147-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De overheidsopdracht voor leveringen bestaat uit de levering van leidingen, kleppen en een pomp- en zonne-energiesysteem.

Details zijn te vinden in de technische specificaties.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aankoop van pijpen en kleppen voor Nyakayenzi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: TZ Tanzania
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nyakayenzi RUWASA District Office

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aankoop van pijpen en kleppen voor Nyakayenzi

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aankoop van leidingen en kleppen voor Kazuga

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: TZ Tanzania
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kasuga RUWASA District Office

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aankoop van leidingen en kleppen voor Kazuga

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pomp en zonne-energiesysteem voor Kakonko

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
42122000 Pompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: TZ Tanzania
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kakonko District Water tank site

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pomp en zonne-energiesysteem voor Kakonko

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver moet in zijn offerte een lijst opnemen van de belangrijkste soortgelijke leveringen (min. 3) die in de afgelopen 3 jaar zijn verricht (waaronder ten minste één soortgelijke levering van min. 25.000 euro) voor elk perceel, met vermelding van het bedrag en de relevante data, en de openbare of particuliere instanties waarvoor deze leveringen zijn verricht, waaruit blijkt dat de inschrijver ervaring heeft met het verrichten van deze leveringen.

Eventuele minimumeisen:

Minimaal 3 belangrijke soortgelijke leveringen in de afgelopen 3 jaar (waarvan ten minste één soortgelijke levering van min. 25.000 euro) voor elk perceel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/09/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/09/2021
Plaatselijke tijd: 16:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/08/2021