Dostawy - 410519-2021

11/08/2021    S154

Tanzania-Dar es Salaam: Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

2021/S 154-410519

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Enabel
Krajowy numer identyfikacyjny: 0264.814.354_20100
Adres pocztowy: 14/15 Masaki, Haile Selassie Road, Oasis Office Park, 4th Floor
Miejscowość: Dar es Salaam
Kod NUTS: TZ Tanzania
Kod pocztowy: P.O Box 23209
Państwo: Tanzania
Osoba do kontaktów: Constantin Naloyarè HIEN
E-mail: constantin.hien@enabel.be
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.enabel.be
Adres profilu nabywcy: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419661
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Coopération au développement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Marché public de fournitures pour "tuyaux, valves et système de pompe solaire"

Numer referencyjny: Enabel-TAN 147-F02_0
II.1.2)Główny kod CPV
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Achat de tuyaux et de valves pour Nyakayenzi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: TZ Tanzania
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Achat de tuyaux et de vannes pour Kazuga

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: TZ Tanzania
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompe et système d'énergie solaire pour Kakonko

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: TZ Tanzania
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Francuski, Niderlandzki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2021