Works - 410535-2020

02/09/2020    S170

Nederland-Leiden: Bouwen van gebouwen

2020/S 170-410535

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicepunt71
Nationaal identificatienummer: 292140280
Postadres: Tweelingstraat 4
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2312 LX
Land: Nederland
Contactpersoon: Linda Bosch, van den
E-mail: aanbestedingen@servicepunt71.nl
Telefoon: +31 715167560
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.servicepunt71.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f95862974fee57d832b188c6210895b4
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f95862974fee57d832b188c6210895b4
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A07.61 Bouwkundige aannemer binnenzwembad en ijshal De Vliet te Leiden

Referentienummer: A07.61.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de bouwkundige werken van een nieuw te bouwen binnenzwembad met gemeenschappelijke/ondersteunende voorzieningen met als optie een nieuwe ijshal met verhuurbare ruimten. De opdracht zal tijdens de ontwerpfase op basis van DNR 2011 worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoeringsfase op basis van UAV 2012.

In de ontwerpfase zal de bouwkundig aannemer in bouwteamverband advies op maakbaarheid en planning van het ontwerp inbrengen. Na vaststelling van het definitieve krediet door de gemeenteraad in het voorjaar 2021 zal de aanneemovereenkomst worden getekend en kan de uitvoeringsfase starten.

Het doel dat de gemeente Leiden met dit project voor ogen heeft, is als volgt: Een nieuw duurzaam (zowel functioneel als energetisch) binnenzwembad en ijshal op Sportpark De Vliet dat de sportbeoefening en sportbeleving van de (top)sporters, verenigingen, bezoekers en de gemeente Leiden in de regio voor de komende decennia kan faciliteren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212211 Bouwen van ijsbaan
45212212 Bouwwerkzaamheden voor zwembad
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het project bestaat uit de nieuwbouw van een binnenzwembad met gemeenschappelijk/ondersteunende voorzieningen met optioneel de ijshal en verhuurbare ruimten onder de ijshal. Als Combinatiegebouw omvat het project een bruto vloeroppervlak van afgerond 16.300 m2 incl. technische ruimten, als volgt verdeeld:

1. binnenzwembad (ca 3 800 m2 bvo):

a) zwembad 35,0 x 25,0 x 2,5 m;

— waterpolowedstrijden op (inter)nationaal topsportniveau,

— kortebaan zwemwedstrijden (25-meter wedstrijden) op nationaal niveau,

— instructiezwemmen, doelgroepzwemmen, recreatiezwemmen, onderwaterhockey,

b) tribune-capaciteit 370 vaste zitplaatsen en VIP plateau;

c) kleedruimtes, bergingen en techniek,

2. gemeenschappelijke/ondersteunende voorzieningen (ca 1 200 m2 bvo), zoals:

a) entree met ontvangsthal;

b) ondersteunende Horeca;

c) verenigingsruimten, vergaderruimten en multifunctionele ruimten;

d) personeels- en klantvoorzieningen;

e) shop;

f) bergingen en techniek.

3. ijshal (twee-laags) (ca 10 300 m2 bvo):

a) ijsvloer rondbaan 250 m voor langebaanschaatsen;

b) ijsvloer 60 x 30 m, voor ijshockey, shorttrack en kunstrijden;

c) ijsvloer 45 x 20 m voor recreatief curling en krabbelbaan voor de jeugd;

d) tribune-capaciteit: rondbaan 150 vaste zitplaatsen en 30x60 ijsvloer 300 vaste zitplaatsen;

e) kleedruimtes, bergingen en techniek;

4. verhuurbare ruimten onder rondbaan ijshal (ca 1 000 m2 bvo), casco oplevering.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/02/2021
Einde: 01/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie: ijshal met gemeenschappelijke/ondersteunende voorzieningen en verhuurbare ruimten onder de rondbaan ijshal. Zie hoofdstuk 1 Selectieleidraad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA),

— Inschrijving Handelsregister.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kwaliteitsborging,

— VCA-certificering,

— Kerncompetentie 1 (geschiktheidseis): ervaring met werken in bouwteamverband als bouwkundig hoofdaannemer.,

— Kerncompetentie 2 (geschiktheidseis): ervaring met bouwen van gebouwen als bouwkundig hoofdaannemer:,

— Kerncompetentie 3 (geschiktheidseis): ervaring met bouwen van waterdichte betonconstructie als bouwkundig hoofdaannemer.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 23/10/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 20302
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichtingsrechtbank@sgarr.drp.minjus.nl
Telefoon: +31 703813131
Fax: +31 703811511
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/08/2020