Dostawy - 410548-2021

Submission deadline has been amended by:  465969-2021
12/08/2021    S155

Polska-Warszawa: Maszyny do uzdatniania ścieków

2021/S 155-410548

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. A. Pawińskiego 5a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-106
Państwo: Polska
E-mail: secretariate@ibb.waw.pl
Tel.: +48 225922145
Faks: +48 225922190
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ibb.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ibb.edu.pl/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Naukowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Nauka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z instalacją

Numer referencyjny: WK-ARCTOWSKI PNU 08 21
II.1.2)Główny kod CPV
42996000 Maszyny do uzdatniania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z instalacją, składająca się z dwóch etapów:

Etap 1 – wykonanie i dostawa kompletnej Infrastruktury wodno – kanalizacyjnej;

Etap 2 – instalacja Infrastruktury (prawo opcji)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122130 Pompy wodne
44160000 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Etap I - Gdynia

Etap II - Polska Stacja Antarktyczna im. H. Arctowskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z instalacją, składająca się z dwóch etapów:

Etap 1 – wykonanie i dostawa kompletnej Infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, tj.:

- opracowanie projektu warsztatowego kontenerowego budynku stacji pomp zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budynku stacji pomp (załącznik 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia). Projekt warsztatowy powinien zawierać konkretne modele stosowanej armatury pompowo – wodnej i instalacyjnej do akceptacji zamawiającego,

- opracowanie projektu warsztatowego kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oczyszczalni ścieków (załącznik 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia). Projekt warsztatowy powinien zawierać konkretne modele stosowanej armatury pompowo – wodnej i instalacyjnej do akceptacji zamawiającego,

- wykonanie kompletnej, zewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- wykonanie kontenerowego budynku stacji pomp (z wyłączeniem prefabrykowanych fundamentów żelbetowych) z kompletną armaturą rurowo – pompową oraz wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi (projekt budynku stacji pomp stanowi załącznik 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- wykonanie zestawu kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków (z wyłączeniem prefabrykowanych fundamentów żelbetowych) z kompletną armaturą rurowo – pompową, instalacjami technologicznymi oraz wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi (projekt oczyszczalni ścieków stanowi załącznik 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- dostawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej określonej w tiretach 3 - 5 powyżej (zwanej dalej również: „Infrastrukturą”) dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka, poza terytorium UE) do Portu Gdynia, która to dostawa realizowana będzie zgodnie z Formułą FCA (Free Carrier) a w przypadku transportu statkiem ekspedycyjnym realizowane będą zgodnie z Formułą FAS (Free along ship) w Porcie w Gdyni wg INCOTERMS 2020. W przypadku FCA i FAS wyładunek w Porcie w Gdyni po stronie Zamawiającego,

- przygotowanie Infrastruktury do załadunku na statek i do transportu morskiego należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne komponenty infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, wraz ze szczegółową specyfikacją wysyłkową, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- odprawa Infrastruktury w tym m.in. uzyskanie zgody na eksport towaru, odprawa eksportowa zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi, uzyskanie wszelkich pozwoleń na transport towaru wewnątrz terminala portowego i transport Infrastruktury pod miejsce rozładunku, w doku wskazanym przez Zamawiającego.

Etap 2 – instalacja Infrastruktury (prawo opcji), tj.:

- wykonanie zewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- wykonanie kontenerowego budynku stacji pomp na gotowych fundamentach wykonanych przez Zamawiającego zgodnie z projektem budynku stacji pomp (załącznik 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz projektem zagospodarowania terenu (załącznik 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- wykonanie kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków na gotowych fundamentach wykonanych przez Zamawiającego zgodnie z projektem oczyszczalni ścieków (załącznik 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz projektem zagospodarowania terenu (załącznik 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2021
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Etap 2 – instalacja Infrastruktury (prawo opcji), tj.:

- wykonanie kompletnego montażu zewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- wykonanie kompletnego montażu kontenerowego budynku stacji pomp na gotowych fundamentach wykonanych przez Zamawiającego zgodnie z projektem budynku stacji pomp (załącznik 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz projektem zagospodarowania terenu (załącznik 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia),

- wykonanie kompletnego montażu kontenerowych budynków oczyszczalni ścieków na gotowych fundamentach wykonanych przez Zamawiającego zgodnie z projektem oczyszczalni ścieków (załącznik 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz projektem zagospodarowania terenu (załącznik 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował minimum dwa zlecenia (dwie odrębne umowy) polegające na dostawie i instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych 0/100) złotych brutto i wydajności co najmniej 5 m3 ścieków dopływających na dobę – w ramach każdego ze zleceń/umów,

2. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespołem, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej:

a) Jedna osoba posiadająca uprawnienia elektryczne SEP Eksploatacji i Dozoru urządzeń i instalacji elektrycznych G1 do 1 kV wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa) oraz minimum dwa lata doświadczenia zawodowego obejmującego realizację minimum 5 instalacji elektrycznych do 1 kV, w tym montażu rozdzielnic,

b) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa) oraz minimum dwa lata doświadczenia zawodowego obejmującego realizację minimum 5 instalacji wodno – kanalizacyjnych lub systemów pompowych,

c) jedna osoba posiadająca minimum dwa lata doświadczenia zawodowego obejmującego uruchamianie i eksploatację minimum 3 biologicznych oczyszczalni ścieków.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/12/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca utrzymuje wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: PL 95 1130 1017 0020 1464 2520 0002 SWIFT: GOSKPLPW

5. W tytule przelewu należy wpisać sformułowanie „Wadium w postępowaniu nr WK-ARCTOWSKI PNU 08 21”.

6. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

7. W przypadku wnoszenia wadium formie innej niż w pieniądzu, dokument musi być sporządzony w języku polskim, a jego beneficjentem musi być Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, adres: ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa.

8. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 Pzp.

9. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, musi być złożony wraz z ofertą w formie oryginału, w postaci elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej.

10. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.

11. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4-6 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2021