Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 41056-2020

28/01/2020    S19

Magyarország-Budapest: Közút építése

2020/S 019-041056

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd–Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei(73+235- 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

Hivatkozási szám: PST kód: K004.28
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd–Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei(73+235- 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45100000 Terep-előkészítő munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45221111 Közúti híd építése
45223700 Pihenőhely építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

— 2x2 sávos gyorsforgalmi út építése 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel,stabilizáltüzemi sávval vt=130 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 17,6 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint:

— meglévő 2x2 sávos nyomvonal átépítése: 73+235-79+230 km sz. között (meglévő 8,25 m szélesburkolat,26,60 m sz. korona),

— meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése 2x2 sávossá: 79+230-90+859 km sz. között (meglévő 7,75 msz.burkolat, ~13,80 m sz. korona),

— Csomópontok: 2 db (401. sz. út, 3122. j. út),

— Országos közúton történő beavatkozások: 2x1 sávos út 1 db (401. sz. út), 2x1 sávos mellékút 2 db (3119.j.út, 3122. j. út),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt út 2 db, földút 1 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt utak 3 db (2., 3., 4. sz. burkolt út), földutak11 db (F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F201, F202, F203, F204),

— Műtárgyak: 8 db (1 db meglévő felüljáró felújítása, 3 db meglévő aluljáró felújítása, 4 db új aluljáróépítése),amelyek közül a legnagyobb szabad nyílású: 25,1 m,

— Üzemi Hírközlési Központ telepítése,

— Várható Közmű keresztezések:

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, közép feszültségű villamosvezetékek,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Szénhidrogén vezetékek,

— Egyéb érintett Közmű beavatkozások:

— Közvilágítás,

— Üzemi Hírközlés energiaellátás,

— Érintésvédelem,

— Üzemi Hírközlés,

— Növénytelepítési feladatok,

— Vízépítési feladatok, (talpárkok, befogadó árkok létesítésével),

— Környezetvédelmi feladatok,

— Forgalomtechnikai feladatok,

— Pihenőhelyek: 1 db kétoldali, egyszerű pihenő a 86+200 km sz-ben,

— Zajárnyékoló falak: 1708 m hosszan,

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások(összevonások)lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére), az esetleges pótkisajátításokhoz és végleges tervdokumentációkhoz tartozó tervek elkészítése,

— A részletes forgalomkorlátozási tervek elkészíttetése és jóváhagyatása a kivitelező feladata,

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz,

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása,

— Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése,

— Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,

— Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása,

— ÜHK eszközök FIR integrációja,

— A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges:

— A szakasz kezdőszelvénye előtti, 4. sz. főúthoz való csatlakozáshoz esetlegesen szükséges beavatkozások kiviteli terv szintű megtervezése,

— Magyar Közút Nzrt. kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Kapcsolódó beruházás: M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd közötti szakasz, M4 Abony-kelet csomópont (M8-M4elválási csomópont).

Részat.tétel mell. indoka:Tárgyi gyorsf. útszakasz önállóan építhető, egymástól elválasztható szakaszokra való bontása a műszaki, a forgalmi és az építési szemp.-k miatt nem indokolt. Álláspontunk szerint részekre való bontása esetén a kivitelezhetősége ezen szempontok alapján többlet problémákat okozna, mely a kivitelezés összehangolását, megvalósíthatóságát veszélyeztetné és a költségeket növelné. Ezt erősíti a viszonylag rövid építési szakasza is. Éppen ezért az egységes szemléletű kivitelezés a gazdaságossági szempontokat erősíti.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 008-012972

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei(73+235 - 90+859 km sz.) kivitelezési munkáinak elvégzésére.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
20/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 26 311 716 442.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításnak időpontja: 30.12.2019ó.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
45100000 Terep-előkészítő munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45221100 Hídépítés
45221110 Hidak építési munkái
45221111 Közúti híd építése
45223700 Pihenőhely építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Pest megye.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

— 2x2 sávos gyorsforgalmi út építése 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel,stabilizált üzemi sávval vt=130 km/h tervezési sebességgel,

— ~ 17,6 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint:

— meglévő 2x2 sávos nyomvonal átépítése: 73+235-79+230 km sz. között (meglévő 8,25 m széles burkolat,26,60 m sz. korona),

— meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése 2x2 sávossá: 79+230-90+859 km sz. között (meglévő 7,75 msz. burkolat, ~13,80 m sz. korona),

— Csomópontok: 2 db (401. sz. út, 3122. j. út),

— Országos közúton történő beavatkozások: 2x1 sávos út 1 db (401. sz. út), 2x1 sávos mellékút 2 db (3119.j.út, 3122. j. út),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt út 2 db, földút 1 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt utak 3 db (2., 3., 4. sz. burkolt út), földutak11 db (F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F201, F202, F203, F204),

— Műtárgyak: 8 db (1 db meglévő felüljáró felújítása, 3 db meglévő aluljáró felújítása, 4 db új aluljáróépítése),amelyek közül a legnagyobb szabad nyílású: 25,1 m,

— Üzemi Hírközlési Központ telepítése,

— Várható Közmű keresztezések:

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, közép feszültségű villamosvezetékek,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Szénhidrogén vezetékek,

— Egyéb érintett Közmű beavatkozások:

— Közvilágítás,

— Üzemi Hírközlés energiaellátás,

— Érintésvédelem,

— Üzemi Hírközlés,

— Növénytelepítési feladatok,

— Vízépítési feladatok, (talpárkok, befogadó árkok létesítésével),

— Környezetvédelmi feladatok,

— Forgalomtechnikai feladatok,

— Pihenőhelyek: 1 db kétoldali, egyszerű pihenő a 86+200 km sz-ben,

— Zajárnyékoló falak: 1708 m hosszan,

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— Telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások(összevonások)lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére), az esetleges pótkisajátításokhoz és végleges tervdokumentációkhoz tartozó tervek elkészítése,

— A részletes forgalomkorlátozási tervek elkészíttetése és jóváhagyatása a kivitelező feladata,

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közút hálózathoz,

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása,

— Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése,

— Elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,

— Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása,

— ÜHK eszközök FIR integrációja,

— A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges:

— A szakasz kezdőszelvénye előtti, 4. sz. főúthoz való csatlakozáshoz esetlegesen szükséges beavatkozások kiviteli terv szintű megtervezése,

— Magyar Közút Nzrt. kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése.

A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Kapcsolódó beruházás: M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd közötti szakasz, M4 Abony-kelet csomópont (M8-M4 elválási csomópont).

Részat.tétel mell. indoka:Tárgyi gyorsf. útszakasz önállóan építhető, egymástól elválasztható szakaszokra való bontása a műszaki, a forgalmi és az építési szemp.-k miatt nem indokolt. Álláspontunk szerint részekre való bontása esetén a kivitelezhetősége ezen szempontok alapján többlet problémákat okozna, mely a kivitelezés összehangolását, megvalósíthatóságát veszélyeztetné és a költségeket növelné. Ezt erősíti a viszonylag rövid építési szakasza is. Éppen ezért az egységes szemléletű kivitelezés a gazdaságossági szempontokat erősíti.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 20/12/2017
Befejezés: 30/06/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 26 311 716 442.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés módosítására korábban nem került sor.

A fent írtak alapján a Szerződés szerinti Befejezési Határidő módosítását a Szolnok OVIT-Cegléd 22 kV-os távvezeték kiváltásának Szerződő Felek által előre nem látható elhúzódása tette szükségessé, melyre tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a Szerződés szerinti befejezési határidőt 30.6.2020 napjára módosítják.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Sem Megrendelő, sem Vállalkozó nem láthatta előre, hogy a Szolnok OVIT - Cegléd 22 kV-os távvezeték kiváltásához szükséges tervek jóváhagyása ilyen mértékben elhúzódik. A fent írtakra tekintettel Szerződő Felek közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a Szerző-dést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 26 311 716 442.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 26 311 716 442.00 HUF