Υπηρεσίες - 410604-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

21/11/2015    S226

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Αναθεώρηση του περιεχομένου και παρουσίαση των εκθέσεων του Συνεδρίου (KPI 3)

2015/S 226-410604

Ατελής διαδικασία

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 7.5.2015, 2015/S 88-157967)

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, υπόψη Τμήματος διαδικασιών διαγωνισμών και συμβάσεων, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Τηλ. +352 4398-47611. Φαξ +352 4398-46667. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eca-procurement.service@eca.europa.eu


Σημείωση:

Η σύμβαση δεν ανατέθηκε.

Για λόγους αποτελεσματικότητας και οικονομίας και λόγω των μεταβαλλόμενων αναγκών της αναθέτουσας αρχής, το Συνέδριο θα αναθεωρήσει τους όρους αναφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η σύμβαση ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο αναδημοσίευσης και το Συνέδριο ενδεχομένως θα εξετάσει την ανάθεση της σύμβασης σε 1 αναθεωρητή αντί για 2.