Services - 41066-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Heemstede: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

2022/S 017-041066

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Nationaal identificatienummer: 262273306
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Heemstede
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2101 HA
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark R. Kiewit
E-mail: mark.kiewit@stichtingrijk.nl
Telefoon: +31 615027540
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stichtingrijk.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.stichtingrijk.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9c56708d19dbf898925f7da455f98f39
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9c56708d19dbf898925f7da455f98f39
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: via Tenderned
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maai- en slootwerkzaamheden gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn

Referentienummer: DUO 202107
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het uitvoeren van maai- en slootwerkzaamheden voor de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn op basis van een frequentiebestek

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie voor hoeveelheden het gepubliceerde bestek 08-2021 bij deze aanbesteding.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 45
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

na 31 december 2023 de mogelijkheid om tweemaal met een jaar te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referentie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Haarlem
Postadres: Postbus 1621
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 238884444
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: via Tenderned
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
Internetadres: http://www.tenderned.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022