Services - 41067-2022

Submission deadline has been amended by:  120500-2022
25/01/2022    S17

Nederland-Breukelen: Computernetwerkdiensten

2022/S 017-041067

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland p/a Holland Tender Partners
Nationaal identificatienummer: 452112899
Postadres: Stinzenlaan Zuid 219, ter attentie van dhr. M. Veenstra
Plaats: Breukelen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3621 TC
Land: Nederland
Contactpersoon: Marc Veenstra
E-mail: meveenstra@casema.nl
Telefoon: +31 613133530
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bsgr.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/47d0e0397956a48722040e49f9c380d2
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/47d0e0397956a48722040e49f9c380d2
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

'ICT-infrastructuur, ICT-werkplekken (hardware en software), hosting en dienstverlening'

Referentienummer: MV.BSGR/ICT.04.03.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72700000 Computernetwerkdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze Europese aanbesteding betreft de uitvraag voor de levering van ICT-hardware voor werkplekken en de ICT-netwerkinfrastructuur. Daarnaast betreft de aanbesteding de levering en installatie van software voor kantoorautomatisering, de hosting van kantoorapplicaties, de implementaties van de werkplekken en migratiewerkzaamheden t.b.v de huidige applicaties. De dienstverlening bestaat daarnaast uit opleidingen voor gebruikers en een servicedesk. Zie voor de uitgebreide omschrijving de aanbestedingsleidraad

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72513000 Kantoorautomatiseringsdiensten
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocumenten

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscriteria / Weging: 65
Kostencriterium - Naam: prijs / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2022
Einde: 01/06/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Aantal mogelijke verlengingen: 2. Geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten (vanaf de gunning van de opdracht) : 24 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionele verlenging van 2 x 1 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/03/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/03/2022
Plaatselijke tijd: 13:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen na dagtekening van de brief waarin namens de aanbestedende dienst de betreffende beslissing wordt meegedeeld.

Beroep aan te tekenen bij de Rechtbank Den Haag.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022