Services - 41068-2022

Submission deadline has been amended by:  90808-2022
25/01/2022    S17

Netherlands-Veldhoven: Sports fields maintenance services

2022/S 017-041068

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Veldhoven
National registration number: 482173060
Postal address: Meiveld 1
Town: Veldhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5501 AK
Country: Netherlands
Contact person: Jasper van Riel
E-mail: j.vanriel@bizob.nl
Telephone: +31 615598632
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=192482
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=192482
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderhoud sportvelden gemeente Veldhoven

Reference number: Bizob-2021-VEL-JRI-00400
II.1.2)Main CPV code
77320000 Sports fields maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit het onderhoud van sportvelden op zes locaties in de gemeente Veldhoven.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: sporttechnisch onderhoud van grasveldenonderhoud van hagenonderhoud van een atletiekbaan met binnenterrein met diverse faciliteitenonderhoud van een honk-/softbalveldonderhoud van een multifunctioneel veldonderhoud van een hybrideveld. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van minimaal 4 jaar en maximaal 6 jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is uiterlijk 1 juni 2022.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Veldhoven

II.2.4)Description of the procurement:

De overeenkomst bestaat uit het onderhoud van sportvelden op zes locaties.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- sporttechnisch onderhoud van grasvelden

­- onderhoud van hagen

­- onderhoud van een atletiekbaan met binnenterrein met diverse faciliteiten

- onderhoud van een honk-/softbalveld

­- onderhoud van een multifunctioneel veld

­- onderhoud van een hybrideveld

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst kan eenmaal met twee jaar worden verlengd.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

 

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

 

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Om te waarborgen dat de meest geschikte partij wordt gecontracteerd, worden er naast de gestelde uitsluitingsgronden ook geschiktheidseisen aan de inschrijvers gesteld om er zeker van te zijn dat zij voldoende bekwaam zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Inschrijvers moeten beschikken over een geldig en relevant VCA**-certificaat of gelijkwaardig.

Ten aanzien van de ervaring wordt geëist dat de inschrijver in de laatste drie jaar (gerekend vanaf datum van publicatie) een opdracht heeft uitgevoerd en opgeleverd waarin er sprake is van meerjarig onderhoud aan grassportvelden op één of meerdere sportparken. Deze opdracht moet minimaal voor een periode van 2 jaar zijn uitgevoerd en een opdrachtwaarde hebben van minimaal € 80.000,- exclusief btw per jaar.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/02/2022
Local time: 10:00
Place:

Nvt

Information about authorised persons and opening procedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen binnen twee werkdagen een proces verbaal van opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201CZ
Country: Netherlands
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2022