Services - 41068-2022

Submission deadline has been amended by:  90808-2022
25/01/2022    S17

Nederland-Veldhoven: Onderhouden van sportvelden

2022/S 017-041068

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veldhoven
Nationaal identificatienummer: 482173060
Postadres: Meiveld 1
Plaats: Veldhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5501 AK
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper van Riel
E-mail: j.vanriel@bizob.nl
Telefoon: +31 615598632
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=192482
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=192482
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud sportvelden gemeente Veldhoven

Referentienummer: Bizob-2021-VEL-JRI-00400
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77320000 Onderhouden van sportvelden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De overeenkomst bestaat uit het onderhoud van sportvelden op zes locaties in de gemeente Veldhoven.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: sporttechnisch onderhoud van grasveldenonderhoud van hagenonderhoud van een atletiekbaan met binnenterrein met diverse faciliteitenonderhoud van een honk-/softbalveldonderhoud van een multifunctioneel veldonderhoud van een hybrideveld. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van minimaal 4 jaar en maximaal 6 jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is uiterlijk 1 juni 2022.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Veldhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst bestaat uit het onderhoud van sportvelden op zes locaties.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- sporttechnisch onderhoud van grasvelden

­- onderhoud van hagen

­- onderhoud van een atletiekbaan met binnenterrein met diverse faciliteiten

- onderhoud van een honk-/softbalveld

­- onderhoud van een multifunctioneel veld

­- onderhoud van een hybrideveld

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan eenmaal met twee jaar worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

 

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

 

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Om te waarborgen dat de meest geschikte partij wordt gecontracteerd, worden er naast de gestelde uitsluitingsgronden ook geschiktheidseisen aan de inschrijvers gesteld om er zeker van te zijn dat zij voldoende bekwaam zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Inschrijvers moeten beschikken over een geldig en relevant VCA**-certificaat of gelijkwaardig.

Ten aanzien van de ervaring wordt geëist dat de inschrijver in de laatste drie jaar (gerekend vanaf datum van publicatie) een opdracht heeft uitgevoerd en opgeleverd waarin er sprake is van meerjarig onderhoud aan grassportvelden op één of meerdere sportparken. Deze opdracht moet minimaal voor een periode van 2 jaar zijn uitgevoerd en een opdrachtwaarde hebben van minimaal € 80.000,- exclusief btw per jaar.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Nvt

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen binnen twee werkdagen een proces verbaal van opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201CZ
Land: Nederland
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022