Services - 41069-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Hoorn: Reinigingsdiensten

2022/S 017-041069

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hoorn
Nationaal identificatienummer: 341772977
Postadres: Nieuwe Steen 1
Plaats: Hoorn
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1625 HV
Land: Nederland
Contactpersoon: W.A.(Wilco) van Schagen
E-mail: inkoop@hoorn.nl
Telefoon: +31 229252200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hoorn.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.hoorn.nl/Inkoop
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9858ebf3c51dd65700cabb702d2f7d9e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Plaats: TenderNed
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9858ebf3c51dd65700cabb702d2f7d9e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maaien Waterplanten IJmeer en Markermeer

Referentienummer: 1927291
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Noord-Hollandse gemeenten en overige gemeenten die gelegen zijn rondom het IJmeer en Markermeer: Amsterdam, Almere, Edam-Volendam, Gooise Meren, Hoorn, Lelystad, Waterland, Koggenland en de SED gemeenten Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland werken samen bij deze aanbesteding. Een samenwerkingsovereenkomst tussen deze gemeenten formaliseert de doelstelling om te komen tot een structurele oplossing voor de waterplantenproblematiek waarbij de belangen van natuur en waterrecreatie in balans zijn.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel A

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL321 Kop van Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Hoorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Afhankelijk van de jaarlijks te maaien hoeveelheid hectaren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2022
Einde: 31/10/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee keer één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Na 2 jaar kan de raamovereenkomst met 2 keer 1 jaar worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel B

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL321 Kop van Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Hoorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Afhankelijk van de jaarlijks te maaien hectaren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2022
Einde: 31/10/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee keer één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Na 2 jaar kan de raamovereenkomst met 2 keer 1 jaar worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Certificaat

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

van 1 mei 2022 tot 31 oktober 2025

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2022
Plaatselijke tijd: 08:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2022
Plaatselijke tijd: 08:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Jansstraat 81
Plaats: Haarlem
Postcode: 2011 RW
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 238884444
Fax: +31 238884888
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pages/default.aspx
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt aanbesteden
Postadres: Postbus 603
Plaats: Hoorn
Postcode: 1620 AR
Land: Nederland
E-mail: gemeente@hoorn.nl
Telefoon: +31 229252200
Internetadres: http://www.klachtenmeldpuntaanbesteden.nl/hoorn/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Jansstraat 81
Plaats: Haarlem
Postcode: 2011 RW
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 238884444
Fax: +31 238884888
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Holland/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022