TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 41070-2022

25/01/2022    S17

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2022/S 017-041070

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijksvastgoedbedrijf
Nationaal identificatienummer: 552550970
Postadres: Korte Voorhout 7
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CW
Land: Nederland
Contactpersoon: Chantal Veerman
E-mail: Postbus.RVB.aanbesteden@rijksoverheid.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/670f339d648903eaf080de47d6fa76b2
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Vraag- en antwoordmodule in het dashboard van deze aanbesteding
Postadres: Korte Voorhout 7
Plaats: 's Gravenhage
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CW
Land: Nederland
Contactpersoon: Rijksvastgoedbedrijf
E-mail: Postbus.RVB.Aanbesteden@Rijksoverheid.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.TenderNed.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/670f339d648903eaf080de47d6fa76b2
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Dashboard van deze aanbesteding
Postadres: Korte Voorhout 7
Plaats: 's Gravenhage
Postcode: 2511 CW
Land: Nederland
Contactpersoon: Rijksvastgoedbedrijf
E-mail: Postbus.RVB.Aanbesteden@Rijksoverheid.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.TenderNed.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

22620 | Nieuwbouw Technology Center Land te Leusden (Perceel IV: Duurzaamheid, bouwfysica en brandveiligheid)

Referentienummer: 22620
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Al sinds 1956 is de Afdeling Techniek in zijn huidige werkplaats in Leusden, gehuisvest. De Afdeling Techniek voert daar het Depot Level Maintenance aan alle grondgebonden wapensystemen van Defensie uit. Naast het periodiek en groot onderhoud van deze grondgebonden systemen voert de afdeling ook modificaties, beproevingen en projecten uit ter verbetering van de inzet van de Landmacht.

Vanwege bezuinigingen bij Defensie zijn grote investeringen om het complex in Leusden te onderhouden uitgebleven. Als gevolg daarvan is er een niet meer te herstellen onderhoudsachterstand ontstaan. Het Rijksvastgoedbedrijf is derhalve verzocht te zorgen voor nieuwe en toekomstbestendige huisvesting voor de Afdeling Techniek in de vorm van een Technology Center Land. De totale omvang van het TCL wordt geschat op 41.000 m2 BVO. Ten behoeve hiervan is het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar een Ontwerpteam, in dit geval voor perceel IV, een adviseur brandveiligheid, bouwfysica en duurzaamheid.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leusden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een nadere beschrijving van de werkzaamheden staat in bijlage “Scope adviesdiensten t/m oplevering” van de basisovereenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriterium 1: Samenwerking / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriterium 2: Duurzaamheid / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriterium 3: Brandveiligheid / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningscriterium 4: Circulariteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De scope van onderhavige ontwerpopdracht bestaat uit de volgende onderdelen van de opdracht:

Deel 1: Nader specificeren van het programma van eisen en opstellen van een voorontwerp (VO)

Deel 2: Opstellen van een definitief ontwerp (DO),

Deel 3: Opstellen van een technisch ontwerp/bestek (TO)

Deel 4: Adviseren van het Rijksvastgoedbedrijf bij prijsvorming en contractvorming van de realisatie

Deel 5: Adviseren van het Rijksvastgoedbedrijf gedurende de realisatie en nazorg

De in deze paragraaf beschreven delen 2 tot en met 5 zijn te beschouwen als herzieningsoptie in de zin van artikel 2.163, lid c van de Aanbestedingswet 2012. Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zicht het recht voor om deze onderdelen van de opdracht eenzijdig in te roepen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Eigen verklaring,

- Strafrechtelijke veroordelingen,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Betalingen belastingen en premies

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Geschiktheidseis 1: Ervaring met het ontwerpen van een circulair gebouw,

- Geschiktheidseis 2: Ervaring met de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR),

- Geschiktheidseis 3: Ervaring met de bouwfysica van een gebouw met industriefunctie,

- Geschiktheidseis 4: Ervaring met ontwerpvoorstellen voor de brandveiligheid,

- Geschiktheidseis 5: Kwaliteitsmanagementsysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 17/03/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Verwezen wordt naar de "Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase" op het dashboard van deze aanbesteding in TenderNed

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022