Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Έργα - 410757-2017

18/10/2017    S200

Ισπανία-Αλικάντε: Σχεδιασμός, προμήθεια και κατασκευή νέου ανελκυστήρα και ανυψωτικής εξέδρας

2017/S 200-410757

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθμός ταυτοποίησης: V-03965324
Ταχ. διεύθυνση: Avenida de Europa, 4
Πόλη: Alicante (Alicante)
Κωδικός NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Ταχ. κωδικός: 03008
Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@euipo.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2970
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σχεδιασμός, προμήθεια και κατασκευή νέου ανελκυστήρα και ανυψωτικής εξέδρας.

Αριθμός αναφοράς: AO/012/17.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42416000 Ανελκυστήρες, καδοφόροι ανυψωτήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι τάπητες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το EUIPO σχεδιάζει να αναθέσει σύμβαση για εκπόνηση του σχεδίου κατασκευής νέου ανελκυστήρα για τα κτίρια ΑΑ1 και ΑΑ2 (στο σημείο όπου συνδέονται τα δυο κτίρια) και ανυψωτικής εξέδρας στο υπόγειο -3 του κτιρίου ΑΑ1 (η τελευταία θα είναι προαιρετική), καθώς και για την επακόλουθη εκτέλεση τέτοιων έργων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 280 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45313000 Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων και κυλιομένων κλιμάκων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ΙΣΠΑΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει το σύνολο των διαχειριστικών, τεχνικών και διοικητικών δραστηριοτήτων όσον αφορά σε:

1) κατάρτιση του σχεδίου εργασίας και των σχετικών πρόσθετων εγγράφων καθώς και συμπλήρωση όλων των απαραίτητων νομικών εγγράφων. Αυτό το σχέδιο εργασίας πρέπει να ορίσει, λεπτομερώς, τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, τον προτεινόμενο εξοπλισμό και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την ομαλή λειτουργία. Οι υποψήφιοι πρέπει να περιλαμβάνουν στην προσφορά τους σχέδια που να περιέχουν επαρκείς λεπτομέρειες για να επαληθευτεί πως η πρότασή τους δύναται να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο τμήμα 4.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων,

2) εκτέλεση των εργασιών. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις επιτόπου εργασίες που ορίζονται στο σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όλων των υλικών, της εργασίας και των εργαλείων, καθώς και του εξοπλισμού που ορίζεται στο σχέδιο. Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης περιλαμβάνει επίσης τη δοκιμή και τη θέση σε λειτουργία του ανελκυστήρα και της ανυψωτικής εξέδρας,

3) συντήρηση κατά τη διάρκεια της εγγυητικής περιόδου.

Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες επιθεώρησης που απαιτούνται για τη διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των προγραμματισμένων εργασιών στο πλαίσιο του σχεδίου.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν περιλαμβάνει διαχείριση σχεδίου ή συντονισμό υγείας και ασφάλειας.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 280 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προγραμματίστηκε επίσκεψη στις 30.10.2017 (11:00) στην ακόλουθη διεύθυνση: EUIPO, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ΙΣΠΑΝΙΑ.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπηθεί από 2 άτομα κατά ανώτατο όριο. Τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων και οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας πρέπει να αποσταλούν στο EUIPO μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurement@euipo.europa.eu) έως τις 27.10.2017.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Το EUIPO επιθυμεί να υπογράψει απευθείας σύμβαση σχεδιασμού και κατασκευής για διάρκεια που αντιστοιχεί σε περίοδο που περιγράφεται στο πρόγραμμα εργασίας, συν της προτεινόμενης εγγυητικής περιόδου.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/11/2017
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/11/2017
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ΙΣΠΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

κάθε υποψήφιος μπορεί να εκπροσωπηθεί από 2 άτομα κατ' ανώτατο όριο. Τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων και οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας πρέπει να αποσταλούν στο EUIPO μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurement@euipo.europa.eu) έως τις 17.11.2017.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Τα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο I.3. Ο δικτυακός τόπος θα ενημερώνεται κατά περιόδους και αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να ελέγχουν για ενημερώσεις, τροποποιήσεις ή απαντήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο διάδικο ή ελλείψει τέτοιας, από την ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/10/2017