Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Werken - 410757-2017

18/10/2017    S200

Spanje-Alicante: Ontwerp, levering en installatie van een nieuwe lift en een hefplatform

2017/S 200-410757

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Nationaal identificatienummer: V-03965324
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante (Alicante)
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2970
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwerp, levering en installatie van een nieuwe lift en een hefplatform.

Referentienummer: AO/012/17.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42416000 Liften, skipliften, hijsinstallaties, roltrappen en rolpaden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Bureau is van plan een opdracht te gunnen voor de uitwerking van het ontwerp en de latere uitvoering van de installatiewerken van de nieuwe lift voor gebruik in de gebouwen AA1 en AA2, gelegen op de kruising tussen beide gebouwen, evenals van een hefplatform voor kelderverdieping -3 van het gebouw AA1 (dit laatste onderdeel is optioneel).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 280 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313000 Installeren van liften en roltrappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht omvat alle technische, administratieve en beheeractiviteiten voor:

1) het opstellen en juridisch verwerken van het uitvoeringsproject en de hiermee verband houdende aanvullende documentatie. Het uitvoeringsproject moet in detail de uit te voeren werken, de voorgestelde uitrusting en de nodige inrichtingen vaststellen voor de correcte werking ervan. De inschrijvers moeten in hun inschrijving een voldoende gedetailleerd ontwerp voorstellen, waaruit kan worden opgemaakt of het voorstel kan worden uitgevoerd op basis van de in 4.2.1 van de technische specificaties vastgestelde richtsnoeren;

2) de uitvoering van de werkzaamheden. De contractant moet overgaan tot de feitelijke uitvoering van de werken die zijn vastgesteld in het project, met inbegrip van de levering van al het materiaal, personeel en bouwmateriaal, evenals de in het kader van het project vastgestelde uitrusting; De opdracht omvat tevens het testen en in bedrijf stellen van de lift en het hefplatform;

3) onderhoud tijdens de garantieperiode.

Daarnaast omvat de opdracht alle technische, administratieve, organisatorische en controleactiviteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de voor dit project voorziene werkzaamheden te kunnen waarborgen.

Onderhavige opdracht heeft geen betrekking op taken in verband met facultatief beheer en in verband met veiligheids- en gezondheidscoördinatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 280 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is een bezoek voorzien op 30.10.2017 (11:00) op het volgende adres: EUIPO, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE.

Elke inschrijver mag maximaal 2 vertegenwoordigers sturen. Het Bureau moet vóór 27.10.2017 per e-mail (procurement@euipo.europa.eu) op de hoogte worden gebracht van de namen en identiteitskaartnummers van de bezoekers.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Het Bureau wenst een rechtstreeks contract te ondertekenen voor ontwerp- en installatiewerken, waarbij de looptijd bestaat uit de termijn aangegeven in de planning van de werkzaamheden en de aangeboden garantieperiode.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2017
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/11/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elke inschrijver mag maximaal 2 vertegenwoordigers sturen. Het Bureau moet vóór 17.11.2017 per e-mail (procurement@euipo.europa.eu) op de hoogte worden gebracht van de namen en identiteitskaartnummers van de bezoekers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload van het onder I.3 vermelde internetadres. De website wordt regelmatig geüpdatet en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht of antwoorden op vragen zijn gepubliceerd tijdens de aanbestedingsperiode.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen een termijn van 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/10/2017