Roboty budowlane - 410757-2017

18/10/2017    S200

Hiszpania-Alicante: Projekt, dostawa i budowa nowego dźwigu i platformy podnośnikowej

2017/S 200-410757

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Krajowy numer identyfikacyjny: V-03965324
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante (Alicante)
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2970
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Projekt, dostawa i budowa nowego dźwigu i platformy podnośnikowej

Numer referencyjny: AO/012/17.
II.1.2)Główny kod CPV
42416000 Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Urząd zamierza udzielić zamówienia dotyczącego opracowania projektu i wykonania późniejszych robót budowlanych związanych z budową nowego dźwigu, który będzie obsługiwać budynki AA1 i AA2, znajdującego się w części łączącej oba budynki, oraz platformy podnośnikowej w podziemiu -3 budynku AA1 (ostatnie działanie ma charakter opcjonalny).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 280 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45313000 Instalowanie wind i ruchomych schodów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), HISZPANIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie działania dotyczące zarządzania, kwestii technicznych i administracyjnych na potrzeby:

1) opracowania projektu realizacji i powiązanej dokumentacji uzupełniających oraz przeprowadzenia odpowiednich procedur prawnych. Projekt realizacji powinien opisywać szczegółowo roboty, które należy wykonać, proponowane urządzenia i instalacje konieczne do ich prawidłowego działania. Oferty przedstawione przez oferentów powinny zawierać projekt o wystarczającym poziomie szczegółowości, który umożliwi sprawdzenie wykonalności propozycji zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w sekcji 4.2.1 specyfikacji technicznej;

2) realizacji robót. Wykonawca musi dokonać fizycznej realizacji robót opisanych w projekcie, łącznie z dostarczeniem wszystkich materiałów, zapewnieniem siły roboczej i sprzętu budowlanego, a także urządzeń określonych w projekcie. Zakres zamówienia obejmuje również testy i oddanie do użytku dźwigu i platformy podnośnikowej;

3) konserwacji w okresie gwarancji.

Zamówienie obejmuje również wszystkie działania techniczne, administracyjne, organizacyjne i kontrolne konieczne w celu zagwarantowania poziomu jakości robót przewidzianego w projekcie.

Zakres niniejszego postępowania nie obejmuje zadań nadzoru architektonicznego ani koordynacji bezpieczeństwa i higieny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 280 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przewidziano wizytę w terenie w dniu 30.10.2017 (11:00) pod następującym adresem: EUIPO, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), HISZPANIA.

Każdy oferent może oddelegować maksymalnie do 2 przedstawicieli. Nazwiska i numery dokumentów tożsamości przedstawicieli należy przesyłać do Urzędu do 27.10.2017 pocztą elektroniczną na adres: procurement@euipo.europa.eu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Urząd zamierza podpisać bezpośrednią umowę o projekt i budowę na okres odpowiadający terminowi podanemu w planie robót z przedłużeniem o proponowany okres gwarancyjny.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2017
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), HISZPANIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

każdy oferent może oddelegować maksymalnie do 2 przedstawicieli. Nazwiska i numery dokumentów tożsamości przedstawicieli należy przesyłać do Urzędu do 17.11.2017 pocztą elektroniczną na adres: procurement@euipo.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona do pobrania pod adresem podanym w pkt I.3. Strona internetowa będzie okresowo aktualizowana i oferenci zobowiązani są do sprawdzania aktualizacji, zmian lub odpowiedzi na pytania podczas okresu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

w terminie 2 miesięcy od powiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku powiadomienia, od dnia kiedy zapoznała się z danym faktem.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2017