Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Lucrări - 410757-2017

18/10/2017    S200

Spania-Alicante: Proiectarea, furnizarea și construirea unui nou ascensor și a unei platforme de ridicare

2017/S 200-410757

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Număr naţional de înregistrare: V-03965324
Adresă: Avenida de Europa, 4
Localitate: Alicante (Alicante)
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Cod poștal: 03008
Țară: Spania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2970
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectarea, furnizarea și construirea unui nou ascensor și a unei platforme de ridicare.

Număr de referinţă: AO/012/17.
II.1.2)Cod CPV principal
42416000 Ascensoare, schipuri, dispozitive de ridicare, scări şi trotuare rulante
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

EUIPO intenționează să atribuie un contract pentru redactarea proiectului și executarea ulterioară a lucrărilor de construcție a noului ascensor care va deservi clădirile AA1 și AA2, situat la intersecția dintre cele două clădiri, precum și a unei platforme de ridicare la nivelul -3 al clădirii AA1 (aceasta din urmă va fi opțională).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 280 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45313000 Lucrări de instalare de ascensoare şi de scări rulante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Locul principal de executare:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Domeniul de aplicare al contractului include toate activitățile de gestionare, tehnice și administrative pentru:

1) redactarea și îndeplinirea formalităților legale ale proiectului de executare și documentația complementară conexă acestuia. Proiectul de execuție trebuie să prezinte în detaliu lucrările care urmează să fie realizate, echipamentele propuse și instalațiile necesare pentru buna funcționare a acestora. Ofertanții trebuie să prezinte odată cu oferta lor o schiță suficient de detaliată pentru a permite să se verifice dacă propunerea sa poate fi implementată în conformitate cu liniile directoare menționate în secțiunea 4.2.1 din specificațiile tehnice;

2) executarea lucrărilor. Contractantul trebuie să execute lucrările fizice definite în cadrul proiectului, inclusiv furnizarea tuturor materialelor, a mâinii de lucru și a instrumentelor, precum și a echipamentelor definite în cadrul proiectului. Domeniul de aplicare al proiectului include, de asemenea, testarea și darea în folosință a platformei de ridicare;

3) întreținere în perioada de garanție.

De asemenea, sunt incluse ansamblul activităților tehnice, administrative, de organizare și de control necesare pentru a garanta respectarea calității lucrărilor prevăzute în proiect.

Nu sunt incluse în prezenta licitație sarcinile de gestionare a proiectului, precum și coordonarea securității și a sănătății.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 280 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

O vizită este programată pe 30.10.2017 (11:00), la adresa următoare: EUIPO, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIA.

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți. Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin e-mail (procurement@euipo.europa.eu) până la 27.10.2017.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

EUIPO dorește să semneze un contract direct de proiectare și construcție, cu o durată corespunzătoare termenului indicat în planificarea lucrărilor plus perioada de garanție propusă.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/11/2017
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/11/2017
Ora locală: 11:00
Locul:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți. Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin e-mail (procurement@euipo.europa.eu) până la 17.11.2017.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Documentele licitației vor fi disponibile pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3. Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări, modificări sau răspunsuri la întrebări pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea părții în cauză sau, în lipsa acesteia, de la data la care aceasta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/10/2017