Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 410759-2017

18/10/2017    S200    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Полша-Варшава: Рамков договор за предоставяне на услуги на работник по обслужване и куриер за седалището на Frontex

2017/S 200-410759

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за гранична и брегова охрана – Frontex
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL911
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Лице за контакт: Frontex Procurement Team
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Телефон: +48 222059500
Факс: +48 222059501

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за предоставяне на услуги на работник по обслужване и куриер за седалището на Frontex.

Референтен номер: Frontex/OP/775/2017/AH.
II.1.2)Основен CPV код
50800000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Frontex ще сключи рамков договор с един изпълнител за предоставяне на услуги на работник по обслужване.

Планирано е договорните услуги да започнат на 1.1.2018 г.

От изпълнителя на рамковия договор ще се изисква да предоставя редовно 3 лица, чиито задачи ще бъдат организирани и координирани по най-ефикасния начин, за да се гарантират навременни резултати:

— работник по обслужване, ангажиран с извършването на дребни ремонти и работи по поддръжката – основен работник по обслужване,

— работник по обслужване, ангажиран с поддръжка на конферентни зали, подпомагане на събития и предоставяне на аудио-видео услуги – работник по аудио-видео обслужване,

— работник по обслужване, ангажиран с куриерски услуги между етажите и 2-те съседни сгради – пощальон.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 550 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PL911
Основно място на изпълнение:

помещения на Frontex, Варшава, Полша.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Работниците по обслужване (всички) ще извършват дребни ремонти и работа по поддръжката, както и ще предоставят основна подкрепа за конферентни зали и събития по отношение на физическата подготовка и аудио-видео услугите, услуги за оборудване на офиси с мебели и други офисни пособия (преместване на мебели и други пособия, напр. във връзка с наемане на нов служител, преместване в друга стая, фиксиране на коркова стена и т.н.) или предоставяне на куриерски услуги. Конкретният обхват на работите е описан подробно за всеки тип работник по обслужване в заданието.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 550 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Изпълнението на договора е планирано да започне на 1.1.2018 г. за първоначална продължителност от 1 година, с възможност за 3 подновявания от по 1 година, при едни и същи условия, освен ако една от страните не изпрати писмено уведомление за противното и то не бъде получено от другата не по-късно от 2 месеца преди изтичане на срока.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

От оферентите се изисква да докажат, че са упълномощени да изпълнят поръчката според националното законодателство, доказано с вписването им в търговски или професионален регистър, или с клетвена декларация или сертификат, членство в конкретна организация, изрично разрешение или вписване в регистъра по ДДС.

Изисквани доказателства:

оферентът трябва да представи надлежно попълнен и подписан формуляр за юридически лица (вж. препратката по-долу), придружен от документите, изисквани в него.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/11/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/11/2017
Местно време: 11:00
Място:

Frontex headquarters, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, ПОЛША.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Разрешава се да присъстват представители на оферентите (най-много по 1 представител за оферент). Моля уведомете Frontex по електронната поща: procurement@frontex.europa.eu за своето участие.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/10/2017