Usluge - 410759-2017

18/10/2017    S200

Poljska-Varšava: Okvirni ugovor za pružanje usluga majstora za popravke i kurira za sjedište Frontexa

2017/S 200-410759

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu — Frontex
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL911 Not specified
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
Osoba za kontakt: Frontex Procurement Team
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje usluga majstora za popravke i kurira za sjedište Frontexa

Referentni broj: Frontex/OP/775/2017/AH.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50800000 Razne usluge popravaka i održavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Frontex će sklopiti jedinstveni okvirni ugovor za pružanje usluga majstora za popravke.

Početak ugovornih usluga predviđen je za 1.1.2018.

Okvirni ugovaratelj bit će dužan staviti na raspolaganje na redovnoj osnovi 3 osobe, čiji će zadaci biti organizirani i koordinirani na najučinkovitiji način, jamčeći pravovremene rezultate:

— majstor za popravke koji će provoditi manje popravke i radove održavanja — glavni majstor za popravke,

— majstor za popravke koji će pružati podršku za konferencijske dvorane i događanja te koji će pružati audiovizualne usluge — majstor za audiovizualne popravke,

— majstor za popravke koji će provoditi kurirske usluge između katova i 2 susjedne zgrade — nosač pošte.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 550 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PL911 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori Frontexa, Varšava, Poljska.

II.2.4)Opis nabave:

Majstori za popravke (svi) provodit će manje popravke i radove održavanja te pružati glavnu podršku za konferencijske dvorane i događanja u pogledu fizičke pripreme i audiovizualne usluge; pružat će usluge opremanja ureda namještajem i drugim uredskim predmetima (premještanje namještaja i drugih uredskih materijala, primjerice u vezi sa zapošljavanjem novog zaposlenika, preseljenja u drugu prostoriju, pričvršćivanja plutene ploče na zid itd.) ili će pružati kurirske usluge. Određeni opseg radova detaljno je opisan za svaku vrstu majstora za popravke u opisu projekta.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 550 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Početak provedbe ugovora planira se 1.1.2018 u početnom trajanju od 1 godine s mogućnosti 3 obnavljanja, svako od 1 godine, prema istim uvjetima, osim ako jedna od strana ne pošalje pisanu obavijest o suprotnom, a druga strana je zaprimi, najkasnije 2 mjeseca prije isteka.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj je dužan dokazati da je ovlašten izvršiti ugovor u skladu s nacionalnim pravom, o čemu svjedoči njegov upis u trgovinski ili strukovni registar, izjava pod prisegom ili potvrda, članstvo u određenoj organizaciji, izričito ovlaštenje ili upis u registar PDV-a.

Potrebni dokazi:

ponuditelj mora dostaviti propisno ispunjen i potpisan obrazac o pravnoj osobi (vidjeti poveznicu u nastavku) zajedno s dokumentima koji se u njemu zahtijevaju.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/11/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 24/11/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Sjedište Frontexa, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLJSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Dobrodošli su predstavnici ponuditelja (najviše 1 osoba po ponuditelju). Obavijestite Frontex putem elektroničke pošte: procurement@frontex.europa.eu ako želite sudjelovati.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/10/2017