Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 410759-2017

18/10/2017    S200

Polska-Warszawa: Umowa ramowa o usługi konserwacji i napraw oraz usługi kurierskie w siedzibie głównej agencji Frontex

2017/S 200-410759

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL911 Not specified
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o usługi konserwacji i napraw oraz usługi kurierskie w siedzibie głównej agencji Frontex

Numer referencyjny: Frontex/OP/775/2017/AH.
II.1.2)Główny kod CPV
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Frontex zamierza zawrzeć pojedynczą umowę ramową o świadczenie usług konserwacji i napraw.

Usługi objęte umową mają być świadczone od 1.1.2018.

Ramowy wykonawca będzie zapewniał w sposób regularny 3 pracowników, których zadania zostaną sprawnie zorganizowane i skoordynowane, aby zapewnić terminowość obsługi:

— technika do wykonywania drobnych napraw i konserwacji – główny technik,

— technika do obsługi sal konferencyjnych, wydarzeń oraz świadczenia usług audiowizualnych – technik audiowizualny,

— osobę świadczącą usługi kurierskie między piętrami oraz między dwoma sąsiadującymi ze sobą budynkami – goniec.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba Fronteksu, Warszawa, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pracownicy (wszyscy) będą wykonywać drobne naprawy i prace konserwacyjne, udzielać zasadniczego wsparcia w obsłudze sal konferencyjnych oraz wydarzeń, przygotowując sprzęt oraz odpowiadając za usługi audiowizualne, zajmować się wyposażeniem biur w meble i inne akcesoria (przenoszenie mebli oraz innych materiałów biurowych, np. w związku z urządzaniem stanowiska pracy dla nowego pracownika, przenosinami pracownika do innego pomieszczenia, montażem tablic korkowych na ścianach itp.) lub świadczyć usługi kurierskie. Szczegółowy zakres zadań każdego pracownika został rozpisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 550 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

rozpoczęcie wykonania umowy zaplanowano na 1.1.2018 – początkowy czas jej trwania wynosi 1 rok z możliwością 3-krotnego przedłużenia, każdorazowo o rok, na takich samych warunkach, chyba że jedna ze stron doręczy pisemne wypowiedzenie na co najmniej 2 miesiące przed terminem wygaśnięcia bieżącej umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

oferent musi udowodnić, że jest uprawniony do wykonania zamówienia zgodnie z prawem krajowym, przedstawiając dowód wpisu do rejestru handlowego lub zawodowego, oświadczenie lub zaświadczenie, dowód przynależności do określonej organizacji, wyraźne upoważnienie lub wpis do rejestru VAT.

Wymagane dowody:

oferenci przedstawią również należycie wypełniony i podpisany formularz dla osób prawnych (kliknij łącze poniżej) wraz z dokumentacją wymaganą w tym formularzu.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/11/2017
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

siedziba główna Frontexu pod adresem: Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w otwarciu ofert mogą wziąć udział przedstawiciele oferentów (maksymalnie 1 przedstawiciel każdego oferenta). Zamiar uczestnictwa należy zgłosić Frontexowi pocztą elektroniczną: procurement@frontex.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2017