Servicii - 410759-2017

18/10/2017    S200

Polonia-Varșovia: Contract-cadru pentru prestarea de servicii diverse și de mesagerie la sediul central al Frontex

2017/S 200-410759

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă – Frontex
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod NUTS: PL911 Not specified
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
Persoană de contact: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru prestarea de servicii diverse și de mesagerie la sediul central al Frontex.

Număr de referinţă: Frontex/OP/775/2017/AH.
II.1.2)Cod CPV principal
50800000 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Frontex va încheia un singur contract-cadru pentru prestare de servicii diverse.

Serviciile contractuale sunt prevăzute să înceapă la 1.1.2018.

Contractantul va fi solicitat să pună la dispoziție în mod regulat 3 persoane, ale căror sarcini vor fi organizate și coordonate în modul cel mai eficient, astfel încât să se garanteze rezultate în timp util:

— specialist dedicat care să execute reparații minore și lucrări de întreținere – specialist principal;

— specialist dedicat care să ofere asistență pentru săli de conferințe, evenimente și să furnizeze servicii în domeniul audiovizual – specialist în domeniul audiovizual;

— specialist dedicat care să execute servicii de curierat între etaje și 2 clădiri adiacente – curier de corespondență.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PL911 Not specified
Locul principal de executare:

Sediul Frontex, Varșovia, Polonia.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

(Toți) specialiștii trebuie să execute reparații minore și lucrări de întreținere, precum și să asigure asistența principală pentru săli de conferințe și evenimente în ceea ce privește pregătirea fizică și serviciile în domeniul audiovizual, prestarea de servicii pentru dotarea birourilor cu mobilier și alte articole de birou (mutarea mobilierului și a altor bunuri de birou, de exemplu, în legătură cu angajarea unui nou angajat, mutarea într-o altă încăpere, fixarea avizierului pe perete etc.) sau să furnizeze servicii de curierat. Domeniul specific al lucrărilor pentru fiecare tip de servicii diverse este descris în detaliu în caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 550 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Executarea acestui contract este prevăzută să înceapă la 1.1.2018 pentru o durată inițială de 1 an, cu posibilitatea a 3 reînnoiri a câte 1 an fiecare, în aceleași condiții, cu excepția cazului în care o notificare scrisă specificând contrariul este trimisă de către una dintre părți și primită de către cealaltă parte cu cel puțin 2 luni înainte de expirare.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții trebuie să dovedească faptul că sunt autorizați să execute contractul în conformitate cu legislația națională, astfel cum se atestă prin înscrierea într-un registru al comerțului sau al profesiilor, printr-o declarație sub jurământ sau printr-un certificat, prin apartenența la o organizație specifică, printr-o autorizație expresă sau prin înregistrarea în registrul TVA.

Documente justificative solicitate:

Ofertantul trebuie să furnizeze un formular pentru entități juridice completat și semnat în mod corespunzător (a se vedea linkul de mai jos), însoțit de documentele solicitate în cadrul acestuia.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/11/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/11/2017
Ora locală: 11:00
Locul:

Sediul Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLONIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Pot participa reprezentanții ofertanților (maximum 1 persoană din partea fiecărui ofertant). Aceștia trebuie să informeze Frontex cu privire la participarea acestora prin trimiterea unui e-mail la adresa: procurement@frontex.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/10/2017