S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 410759-2017

18/10/2017    S200

Poľsko-Varšava: Rámcová zmluva na poskytnutie údržbárskych a kuriérskych služieb pre ústredie Frontexu

2017/S 200-410759

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž – Frontex
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Not specified
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
Kontaktná osoba: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefón: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na poskytnutie údržbárskych a kuriérskych služieb pre ústredie Frontexu.

Referenčné číslo: Frontex/OP/775/2017/AH.
II.1.2)Hlavný kód CPV
50800000 Rôzne opravárske a údržbárske služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Frontex uzavrie samostatnú rámcovú zmluvu na poskytnutie údržbárskych služieb.

Zmluvné služby sa majú začať 1.1.2018.

Od rámcového dodávateľa sa bude požadovať, aby zabezpečil pravidelne 3 osoby, ktorých úlohy budú organizované a koordinované čo najefektívnejším spôsobom, pričom sa zaručia včasné výsledky:

— údržbár poverený vykonávaním menších opráv a údržbárskych prác – hlavný údržbár,

— údržbár poverený podporou konferenčných miestností, podujatí a zabezpečovaním audiovizuálnych služieb – údržbár pre audiovizuálne zariadenia,

— údržbár poverený vykonávaním kuriérskych služieb medzi poschodiami a 2 susednými budovami – poštový kuriér.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL911 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory Frontex, Varšava, Poľsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Údržbári (všetci) budú vykonávať menšie opravy a údržbárske práce, ako aj hlavnú podporu pre konferenčné miestnosti a podujatia, čo sa týka fyzickej prípravy a audiovizuálnych služieb, poskytovania služieb na vybavenie kancelárií nábytkom a ďalšími kancelárskymi položkami (presťahovanie nábytku a ďalších kancelárskych položiek, napríklad v spojení s náborom nových zamestnancov, presťahovaním sa do inej miestnosti, opravou korkovej nástenky na stene atď.) alebo poskytovania kuriérskych služieb. Konkrétny rozsah prác je podrobne opísaný pre každý typ údržbára v zmluvných podmienkach.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 550 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Začiatok vykonávania tejto zmluvy je naplánovaný na 1.1.2018 na pôvodné trvanie 1 rok s možnosťou 3 predĺžení na 1 rok v každom prípade, za rovnakých podmienok, pokiaľ jedna zo strán nezašle písomné oznámenie o opaku a druhá strana ho neprijme aspoň 2 mesiace pred vypršaním platnosti.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený vykonať zmluvu podľa vnútroštátnych právnych predpisov, svojím zápisom v živnostenskom alebo obchodnom registri alebo prísažným vyhlásením alebo certifikátom, členstvom v konkrétnej organizácii, výslovným splnomocnením alebo zápisom v registri platcov DPH.

Požadovaný dôkaz:

uchádzač musí predložiť náležite vyplnený a podpísaný formulár pre právny subjekt (pozri odkaz nižšie), spolu s podkladmi v ňom požadovanými.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/11/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/11/2017
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Riaditeľstvo agentúry Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POĽSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Zástupcovia uchádzačov sú vítaní (maximálne 1 osoba za uchádzača). O svojej účasti informujte Frontex e-mailom: procurement@frontex.europa.eu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/10/2017