Usługi - 411137-2019

Submission deadline has been amended by:  474758-2019
02/09/2019    S168

Polska-Niedźwiedź: Usługi pomiarowe

2019/S 168-411137

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gorczański Park Narodowy
Adres pocztowy: Poręba Wielka 590
Miejscowość: Niedźwiedź
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 34-735
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Książek
E-mail: marta.ksiazek@gorcepn.pl
Tel.: +48 183317207
Faks: +48 183317207
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gorcepn.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gorcepn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie działań w ramach projektu Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza

Numer referencyjny: 271-7/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71355000 Usługi pomiarowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie działań w ramach projektu Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów. Zamówienie podzielono na części: Część I – Pozyskanie, opracowanie i analiza danych teledetekcyjnych, Część II – Budowa repozytorium do zarządzania danymi teledetekcyjnymi i przeprowadzenie szkoleń

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pozyskanie, opracowanie i analiza danych teledetekcyjnych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71351000 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poręba Wielka

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie składa się z: Etap I - przedmiotem etapu I jest opracowanie dokumentu opisującego szczegółowo: parametry i warunki pozyskania danych teledetekcyjnych niezbędnych do wykonania analiz, założenia przeprowadzenia terenowych kampanii pomiarowych, metody wykonania poszczególnych analiz oraz parametry produktów wynikowych wraz ze szczegółowym harmonogramem prac. Etap II – przedmiotem etapu II jest pozyskanie danych źródłowych, w tym: wykonanie nalotów mających na celu pozyskanie aktualnych lotniczych danych teledetekcyjnych oraz pozyskanie danych satelitarnych, przeprowadzenie terenowych kampanii pomiarowych w celu pozyskania danych referencyjnych, pozyskanie i opracowanie danych archiwalnych. Etap III – przedmiotem Etapu III jest wykonanie analiz z uwzględnieniem danych pozyskanych w ramach etapu II w zakresie poszczególnych zagadnień tematycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Zespołu Wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/10/2019
Koniec: 12/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś Priorytetowa II Ochrona

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiające przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający przewiduje, iż w trakcie postępowania może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa repozytorium do zarządzania danymi teledetekcyjnymi i przeprowadzenie szkoleń

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poręba Wielka

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie składa się z: Etap I – przedmiotem Etapu I jest przygotowanie szczegółowej koncepcji repozytorium danych teledetekcyjnych i jego integracji z istniejącym systemem. Etap II – przedmiotem Etapu II jest budowa repozytorium danych teledetekcyjnych, jego integracja z systemem GIS-GPN oraz włączenie danych zgromadzonych i utworzonych w ramach Części I. Etap III – przedmiotem etapu III jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników GPN w zakresie obsługi Systemu GIS-GPN ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności repozytorium danych teledetekcyjnych oraz prowadzenia analiz z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych przy pomocy opracowanych algorytmów i specjalistycznego oprogramowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie wsparcia technicznego / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Zespołu Wykonawcy / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/10/2019
Koniec: 10/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części I i II w wysokości: 50 000,00 PLN. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w:

a) pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego: 9 1010 1270 0032 4513 9800 0000 i inne wskazane w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, przy czym dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 poz. 2344 z p. zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla części II i wyznacza warunek dla części I:

Zamawiający dla Części I uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania usług lotniczych zgodnie z ustawą z dnia 3.7.2002 Prawo Lotnicze ujedn. tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 959 ze zm.) oraz aktów wykonawczych w zakresie fotogrametrii (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać ten z Wykonawców, który będzie wykonywał czynności, do których zgodnie z przepisami wymagane jest posiadania takiego uprawnienia).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż:

Dla części I

(a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN,

(b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 PLN.

Dla części II

(a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN,

(b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

ii. dysponuje lub będzie dysponował zespołem specjalistów:

Dla części II

(a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Zespołu – spełniającą warunek:

– posiada doświadczenie (jako kierownik/ koordynator/PM lub zastępca kierownika/ koordynatora/PM) w koordynowaniu co najmniej dwoma projektami zakończonymi na dzień składania ofert polegającymi na budowie/rozbudowie/wdrożeniu systemu GIS (w tym co najmniej jeden z elementami zarządzania danymi teledetekcyjnymi) dla obszaru cennego przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, rezerwat biosfery, lasy państwowe),

(b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Architekta systemów informatycznych – spełniającą warunek:

– posiada znajomość metodyki projektowania architektury systemów geoinformatycznych, zapewniającej kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą przedsiębiorstwa,

– posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej dwóch zamówień których przedmiotem było zaprojektowanie i budowa systemu geoinformatycznego (GIS) obejmującego gromadzenie, udostępnianie, prowadzenie analiz na danych przestrzennych w tym z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych (cyfrowych zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych lub chmur punktów ALS LiDAR itp.).

(c) co najmniej dwoma osobami pełniącymi funkcję Programisty z których każda spełnia warunek:

– posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej dwóch zamówień w roli programisty którego przedmiotem była budowa systemu geoinformatycznego obejmującego gromadzenie, udostępnianie, prowadzenie analiz na danych przestrzennych, w tym przynajmniej jedno z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych (cyfrowych zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych lub chmur punktów ALS LiDAR itp.)

(d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. teledetekcji spełniającą warunki:

– posiada wykształcenie z zakresu geomatyki/fotogrametrii/teledetekcji,

– brała udział jako specjalista/ekspert ds. teledetekcji w co najmniej dwóch projektach w ramach którego pozyskiwano, opracowywano i analizowano dane teledetekcyjne w tym przynajmniej jeden projekt realizowany był dla obszarów cennych przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, rezerwat biosfery, lasy państwowe).

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji wskazanych powyżej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:

i. w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

Dla części I

(a) minimum dwa zamówienia, polegające na rejestracji pionowych zdjęć lotniczych i opracowaniu ortofotomapy lotniczej obrazującej obszary leśne, w kompozycjach RGB oraz CIR o rozdzielczości terenowej co najmniej 10 cm, powierzchni nie mniej niż 50 km2 każda i wartości brutto zamówienia co najmniej 50 000,00 PLN każda,

(b) minimum jedno zamówienie polegające na wykorzystaniu danych teledetekcyjnych (zdjęcia lotnicze RGB CIR i/lub bardzo wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne i/lub skanowanie lotnicze) w ocenie uszkodzeń drzewostanu spowodowanych działaniem czynników biotycznych lub abiotycznych, bądź jego analizy pod kątem składu gatunkowego, zbiorowisk roślinnych lub siedlisk Natura 2000, o wartości brutto co najmniej 50 000,00 PLN,

(c) jedną usługę polegającą na pozyskaniu i przetworzeniu (georeferencja, klasyfikacja) chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego typu fali pełnej (ang. full-waveform), o gęstości co najmniej 12 pkt/m2. Na podstawie pozyskanych danych chmury wygenerował rastrowe modele wysokościowe: Numeryczny Model Terenu (NMT) oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT). Wartość brutto usługi musi wynosić co najmniej 150 000,00 PLN.

Dla Części II

(a) minimum dwa zamówienia polegające na budowie repozytorium danych teledetekcyinych, które posiadało funkcjonalności:

— gromadzenie, zarządzanie, udostępnianie i analiza danych,

— udostępnianie danych co najmniej w usługach OGC, WMS, WMTS, WFS, WCS,

— łączna pojemność zbiorów danych wynosi co najmniej 200 GB,

— wartość każdego zamówienia wynosiła minimum 150 000,00 PLN brutto.

(b) wykonał co najmniej jeden system informatyczny typu GIS w oparciu o technologię ESRI lub inną (tj. technologię wykorzystywaną do budowy oprogramowania i narzędzi geoinformatycznych) do zarządzania obszarem przyrodniczo cennym tj. park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, rezerwat biosfery, lasy państwowe. System ten został zbudowany w architekturze trójwarstwowej, gromadzi w centralnej bazie danych dane przestrzenne i udostępnia dane aplikacjom w usługach OGC oraz posiada korzystające z systemu aplikacje typu geoportal, desktop i mobile. Wartość usługi musi wynosić co najmniej 200 000 PLN brutto

(c) jedno z zamówień wskazanych powyżej obejmowało przeprowadzenie szkoleń z zakresu dostarczonego rozwiązania informatycznego.

Uwaga: pod pojęciem „zamówienia” zamawiający rozumie umowę. W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

ii. dysponuje lub będzie dysponował zespołem specjalistów:

Dla części I

(a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Zespołu:

– posiadającą wykształcenie z zakresu nauk leśnych/biologicznych/o ziemi i środowisku lub z zakresu fotogrametrii/teledetekcji,

– posiada doświadczenie polegające na uczestnictwie jako kierownik/koordynator/PM lub zastępca kierownika/koordynatora/PM w przynajmniej dwóch projektach o tematyce geoinformatycznej w tym przynajmniej jeden którego zakres obejmował: pozyskanie, przetwarzanie, analizowanie danych teledetekcyjnych (cyfrowych zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych lub chmur punktów ALS LiDAR) bądź tworzeniu systemu GIS z elementem zarządzania danymi teledetekcyjnymi dla obszarów cennych przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, rezerwat biosfery, lasy państwowe i prywatne), o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto łącznie.

(b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. fotogrametrii spełniającą warunek:

– posiada wykształcenie z zakresu geomatyki/geodezji i kartografii/fotogrametrii,

– brała udział jako specjalista/ekspert ds. fotogramterii w co najmniej dwóch projektach w ramach którego pozyskiwano, opracowywano i analizowano materiały fotogrametryczne (cyfrowe zdjęcia lotnicze lub zobrazowania satelitarne lub chmury punktów ALS LiDAR itp.) w tym przynajmniej jeden projekt realizowany był dla obszarów cennych przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, rezerwat biosfery, lasy państwowe),

(c) co najmniej dwoma osobami pełniącymi funkcję Specjalisty ds. teledetekcji z których każda spełnia warunek:

– posiada wykształcenie z zakresu geomatyki/fotogrametrii/teledetekcji,

– brała udział jako specjalista/ekspert ds. teledetekcji w co najmniej dwóch projektach w ramach którego pozyskiwano, opracowywano i analizowano dane teledetekcyjne w tym przynajmniej jeden projekt realizowany był dla obszarów cennych przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, rezerwat biosfery, lasy państwowe),

(d) co najmniej jedną osobę pełniącą funkcje Specjalisty ds. ochrony przyrody spełniającą warunki:

– posiada stopień naukowy doktora w zakresie biologii lub ekologii lub ochrony środowiska lub leśnictwa,

– posiada doświadczenie w realizacji przynajmniej dwóch projektów obejmujących swoim zakresem przeprowadzenie analiz/oceny stanu/inwentaryzacji zasobów przyrodniczych z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych na obszarach cennych przyrodniczo (park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, rezerwat biosfery, lasy państwowe).

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji wskazanych powyżej.

iii. dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim sprzętem.

Warunek w zakresie potencjału technicznego zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że na etapie realizacji umowy będzie dysponował sprzętem, narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:

Dla części I:

(a) jednym załogowym statkiem powietrznym umożliwiającym równoczesny montaż laserowego skanera lotniczego oraz kamer fotogrametrycznych;

(b) jedną cyfrową kamerą lotniczą o wielkości matrycy co najmniej 100 Mpix, z aktualnym certyfikatem kalibracji, umożliwiającą wykonanie zdjęć cyfrowych w kanałach: Blue, Green, Red oraz NIR;

(c) jednym lotniczym skanerem laserowym (LIDAR) rejestrującym typ fali pełnej (ang. full-waveform) o wydajności umożliwiającej przy zadanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrach rejestracji wykonanie w jednym pasie skanowania chmurę o gęstości co najmniej 15 pkt/m2 z wysokości 700 m nad poziomem gruntu;

(d) jednym przenośnym spektra-radiometrem umożliwiającym pomiary w terenie;

(e) jedną platformą BSP z kamerą multispektralną typu MicaSense Altum lub równoważną

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/12/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Poręba Wielka 590, 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej. Zamawiający zachęca Wykonawców do zapoznania się z instrukcją korzystania z miniPortalu dostępną pod adresem https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

8. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności tj.: brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Do wezwania zostaną dołączone edytowalne wzory formularzy (załącznik nr 6, 7, 8 i 9 do SIWZ). Dokumentami / oświadczeniami są:

1) wykazu zamówień wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

6) oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi przesłanka o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp tj. (...) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ);

7) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8) Certyfikat Usług Lotniczych (AWC) wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) lub kopię zgłoszenia wykonywania operacji specjalistycznych SPO polegających na wykonywaniu lotów fotogrametrycznych lub inny dokument, uprawniający do wykonywania usług lotniczych w zakresie fotogrametrii,

9) Wykaz sprzętu wraz z raportami kalibracyjnymi (wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ)

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8 ppkt 3 - 5 i 11 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.p
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2019