Leveringen - 411166-2015

Beknopt weergeven

21/11/2015    S226    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Uitrusting voor nucleaire, biologische, chemische en stralingsbescherming

2015/S 226-411166

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
Leuvenseweg 1
Contactpunt(en): Directie Materieel en Nieuwe Technologieën
Ter attentie van: Francine Kottong
1000 Brussel
België
Telefoon: +32 25002295
E-mail: francine.kottong@ibz.fgov.be

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.ibz.fgov.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=220202

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IBZ-CV-II/MAT/A42-343-15-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Open offerteaanvraag voor de levering van detectieportieken en bakens voor radioactieve contaminatie voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen

NUTS-code BE

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Open offerteaanvraag voor de levering van detectieportieken en bakens voor radioactieve contaminatie voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35113200

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Technische en operationele kwaliteit. Weging 30
2. Prijs. Weging 70
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
IBZ-CV-II/MAT/A42-343-15-F03
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 132-242424 van 11.7.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: II/MAT/A42-343-15 Perceel nr: 1 - Titel: Perceel 1 detectieportiek
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
27.10.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Canberra NV
Z1 Researchpark 80
1731 Zellik

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 248 604 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
Opdracht nr: II/MAT/A42-343-15 Perceel nr: 1 - Titel: Perceel 2 detectieportiek personen
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
27.10.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Canberra NV
Z1 Researchpark 80
1731 Zellik

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 248 604 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
Opdracht nr: II/MAT/A42-343-15 Perceel nr: 1 - Titel: Perceel 3 detectiebaken en detector voor detectiebaken
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
27.10.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Polak BVBA
Zandstraat 34
3582 Beringen

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 248 604 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
18.11.2015