Доставки - 411238-2017

18/10/2017    S200    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Персонални компютри

2017/S 200-411238

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Национална сигурност“
Национален регистрационен номер: 129009710
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 45
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Иван Маринов
Електронна поща: dans@dans.bg
Телефон: +359 28147750
Факс: +359 28147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.dans.bg

Адрес на профила на купувача: www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul-art

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: национална сигурност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на компютри и хардуер по спецификация.

II.1.2)Основен CPV код
30213000 Персонални компютри
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на компютри и хардуер — по спецификация, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 — „Лаптопи”; Обособена позиция № 2 — „Сървъри и хардуер”; Обособена позиция № 3 — „Работни станции”; Обособена позиция № 4 — „Персонални компютри”; Обособена позиция № 5 — „Преносими компютри”;Обособена позиция № 6 — „Сървър”; Обособена позиция № 7 — „Сървърни конфигурации” (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 7 за „Сървърни конфигурации” по реда, предвиден за индивидуалната ѝ стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП — на стойност 5 500 BGN без ДДС). Отделянето на обособената позиция е извършено при условията на чл. 21, ал. 6, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на 100 от общата стойност на поръчката.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 163 409.40 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

По обособени позиции № 1 „Лаптопи“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Черни връх“ № 45, франко склада на ДАНС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на Лаптоп - тип 1 — 4 бр., Лаптоп - тип 2 — 4 бр., съгласно приложената техническа спецификация и изискванията на Възложителя посочени в документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на сървъри и хардуер

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30233130 Запомнящи устройства с магнитен диск
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Черни връх“ № 45, франко склада на ДАНС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на:

Сървър — 1 бр., Устройство за архивиране на информация — 2 бр., Твърд диск SSD PRO — 3 бр., Сървърна конфигурация — тип 2 — 1 бр., съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Даставка на работни станции

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30214000 Компютърни работни станции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Черни връх“ № 45, франко склада на ДАНС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на персонален компютър с монитор — 6 бр. и работна станция — 2 бр., съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на персонални компютри

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213000 Персонални компютри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Черни връх“ № 45, франко склада на ДАНС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на настолен компютър — 77 бр.и компютърна конфигурация — 2 бр., съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на преносими компютри

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Черни връх“ № 45, франко склада на ДАНС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на преносим компютър — тип 1 — 15 бр. и преносим компютър — тип 2 — 3 бр., съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на сървър

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48820000 Сървъри
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Черни връх“ № 45, франко склада на ДАНС.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на сървър-3 бр., съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 117-234493
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ФС-18-142/14.09.2017
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставки по обособени позиции № 1 „Лаптопи“, № 3 „Работни станции“, № 5 „Преносими компютри“ и № 6 „Сървър“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/09/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Контракс“ АД
Национален регистрационен номер: 175415627
Пощенски адрес: ул. „Тинтява“ № 13
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: sales@kontrax.bg
Телефон: +359 29609777
Факс: +359 29797960

Интернет адрес: www.kontrax.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 80 865.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ФС-18-141/14.09.2017
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Доставка по обособена позиция № 4 „Персонални компютри“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/09/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Диджитек“ ООД
Национален регистрационен номер: 030007837
Пощенски адрес: район Младост 1, бл. 39, вх. Г, апп. 3
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: info@digiteq.com
Телефон: +359 29740900
Факс: +359 29740919

Интернет адрес: www.digiteq.com

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 82 544.40 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356222
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/10/2017